COMPLIANCE KANÁL

V Mary Kay jsme pevně oddáni kultuře dodržování předpisů a etické integrity. Mary Kay Global Compliance Program byl vytvořen, aby demonstroval a podtrhl základní etické hodnoty, na kterých je založeno podnikání Mary Kay po celém světě, a jeho cílem je posílit hlavní princip dělat správnou věc. V Mary Kay tomu říkáme PINK Done Right.

Zásadou společnosti Mary Kay je, že každý z našich zaměstnanců, dodavatelů, distributorů a dalších třetích stran, které s námi obchodují (včetně těch z našich dceřiných společností), přísně dodržuje Mary Kay Global Compliance Program a protikorupční zákony v zemích, ve kterých Mary Kay působí nebo podniká.

Za tímto účelem Mary Kay zpřístupnila Compliance kanál, který umožňuje všem zúčastněným stranám důvěrně a bez obav z odvetných opatření hlásit případné nedodržování pravidel, nesrovnalosti nebo neetické chování, ke kterému může dojít při provádění činností společnosti. Tento kanál umožňuje zúčastněným stranám podávat stížnosti písemně i ústně a je k dispozici 24 hodin denně.

Připomínáme, že tento kanál musí být používán příslušným způsobem a pouze ke sdělování faktů v dobré víře.

Náš závazek

Mary Kay sděluje očekávání, že všichni lidé, kteří pracují a/nebo spolupracují se společností, plní své morální a etické závazky dodržováním zásad Mary Kay. Podstatou etiky je jednání; tím, že každý zaměstnanec jedná v souladu s našimi firemními standardy, pomáhá zachovat pověst naší společnosti jako etické společnosti, která funguje bezúhonně.

Sledování souladu je pro Mary Kay důležitou odpovědností. Každý z programů a zásad společnosti pro dodržování předpisů je navržen tak, aby zajistil, že společnost bude fungovat způsobem, který je v souladu s literou i duchem všech příslušných zákonů a předpisů. Společnost očekává od všech svých zaměstnanců a přispěvatelů vždy nejvyšší standard individuálního jednání.

Aby se usnadnilo povědomí o potenciálních problémech s dodržováním předpisů, mohou všechny zúčastněné strany, včetně zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, nezávislí prodejci Mary Kay, dodavatelé a spotřebitelé, posílat dotazy nebo stížnosti nebo hlásit podezření na porušení pravidel, nesprávné jednání nebo neetické chování prostřednictvím Mary Kay Pink Ethics Platform, platformy spravované třetí stranou jakožto poskytovatelem služeb (EthicsPoint, Inc.).

Zainteresované strany mohou kdykoli vstoupit na webovou stránku nebo zavolat na Mary Kay Pink Ethics Platform, aby nahlásily podezření na porušení zákona a/nebo neetické chování a aby hlášení dále sledovaly. Všechna podání ohledně nesprávného chování budou důkladně, diskrétně a důkladně prošetřena, přičemž budou přijata vhodná nápravná opatření, bude-li to opodstatněné.

Pokud se oznamovatel rozhodne podat oznámení anonymně, měl by uvést podrobný popis skutečností včetně: jmen, dat a místa události, je-li to možné, aby bylo možné rychlé a důkladné prošetření. Oznamovatel by si měl uložit klíč a heslo oznámení, aby mohl zkontrolovat stav svého oznámení a reagovat na žádosti o dodatečné informace.

Chcete-li podat stížnost nebo sdílet potenciální etické obavy, přejděte na Mary Kay Pink Ethics Platform na adrese www.marykay.ethicspoint.com.

Příslušnou osobou dle zákona č. 171/2023 Sb., je Radka Paligová, email: radka.paligova@mkcorp.com, tel.: 00420296114111, adresa pro doručování: Mary Kay (Česká republika), s.r.o., Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, Česká republika, která bude moci oznámení osobně převzít, pokud o to oznamovatel požádá.

Dalšími příslušnými osobami, které mohou řešit stížnosti nebo potenciální etické problémy zejména prostřednictvím Mary Kay Pink Ethics Platform na adrese www.marykay.ethicspoint.com, jsou Megan Gregg, email: megan.gregg@mkcorp.com, tel.: +1- 800-627-9529 a James Riekse, email: James.Riekse@mkcorp.com, tel.: +1-800-627-9529.

Oznamovatel může dále využívat oznamovací kanál prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti České republiky.