LICENČNÍ SMLOUVA NA OBSAH VYTVOŘENÝ UŽIVATELEM1. Obecná ustanovení

Tato licenční smlouva na obsah vytvářený uživateli (dále jen „Smlouva“) je uzavřena mezi společností Mary Kay Inc., jejími přidruženými společnostmi a dceřinými společnostmi (společně dále také jen „Mary Kay“, „my“, „naše“ nebo „nás“) a vámi (dále také jen „vy“, „váš“ nebo „UŽIVATEL“).

Podmínky této Smlouvy se vztahují na naše použití veškerých slov, obrázků, snímků, dat, videí, informací nebo jakéhokoli jiného „obsahu vytvořeného uživatelem“ (dále také jen „Obsah vytvořený uživatelem“ nebo „OVU“), který nahrajete, zveřejníte nebo sdílíte prostřednictvím webových stránek, mobilních aplikací a stránek sociálních médií společnosti MKI, nebo jiných souvisejících služeb („Služby") nebo prostřednictvím webových stránek a platforem třetích stran včetně, mimo jiné, Instagramu, Facebooku, Pinterestu, YouTube, Snapchatu, TikToku a Twitteru („Platformy třetích stran“), a které používáme na našich webových stránkách, v tištěných reklamách, videích, platformách, aplikacích, v jiných marketingových kanálech nebo na platformách sociálních médií vlastněných společností Mary Kay („Média Mary Kay“).

Společnost Mary Kay oslovuje UŽIVATELE služeb a platforem třetích stran, aby si vyžádala jejich souhlas s uvedením našeho oblíbeného OVU na Platformách třetích stran nebo v Médiích společnosti Mary Kay. Tento text čtete, protože vás společnost Mary Kay požádala o souhlas s použitím vašeho Obsahu vytvořeného uživatelem. K tomu, abyste mohli do Médií Mary Kay přispět svým Obsahem vytvořeným uživatelem, není nutné si od společnosti Mary Kay nic kupovat.

Pokud se rozhodnete, že nám umožníte používat váš Obsah vytvořený uživatelem tím, že nám poskytnete souhlas jedním ze způsobů popsaných v této Smlouvě, budete vázáni touto Smlouvou, Zásadami ochrany osobních údajů (Privacy Policy) společnosti Mary Kay a také podmínkami používání jakékoli příslušné Platformy třetí strany (pokud je to relevantní). Pokud nesouhlasíte s podmínkami této Smlouvy, neposkytujte nám souhlas s používáním vašeho Obsahu vytvořeného uživatelem.

2. Způsoby poskytnutí souhlasu (svolení) k použití vašeho OVU

Budeme vás kontaktovat na příslušné Platformě třetí strany, na naší platformě Mary Kay nebo na jiné platformě, která poskytuje Služby, s žádostí o výslovný souhlas s použitím vašeho Obsahu. Požádáme vás, abyste nám odpověděli a potvrdili, zda dáváte společnosti Mary Kay souhlas k použití svého OVU. Svůj písemný souhlas, který potvrzuje, že souhlasíte s tím, abychom mohli váš OVU použít v Médiích Mary Kay, můžete poskytnout například výrazy „ano“, „OK“, „souhlasím“ a jinými podobnými výrazy v jakémkoliv jazyce. Pro to, aby nám byl schválený OVU uvolněn, nám musíte odpovědět přímo v rámci téhož chatu, vlákna nebo soukromou zprávou. Pokud neobdržíme vaši odpověď do 7 dnů ode dne, kdy jsme vás kontaktovali, budeme předpokládat, že nesouhlasíte s použitím vašeho OVU a vaše OVU nebude námi použito v žádném Médiu Mary Kay.

3. Souhlasem s naším použitím vašeho OVU souhlasíte s tím, že společnosti Mary Kay poskytnete licenci za následujících podmínek

3.1. Nabyvatelé licence. UŽIVATELÉ si ponechávají vlastnictví svého OVU (ovšem s výjimkou vlastnictví souvisejícího se Službami). Zároveň UŽIVATELÉ souhlasí s poskytnutím nevýhradní celosvětové licence (jak je podrobně uvedeno níže) společnosti Mary Kay a jejím vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, spřízněným dceřiným společnostem, zástupcům, nabyvatelům licence, držitelům sublicence, dodavatelům, nástupcům, právním zástupcům, postupníkům, poskytovatelům služeb třetích stran a jejich příslušným marketingovým agenturám nebo agenturám pro styk s veřejností a dalším přidruženým společnostem a všem ostatním uživatelům Služeb (dále jen „Nabyvatelé licence“).

3.2. Licence OVU. Jakmile nám UŽIVATEL udělí souhlas s použitím svého Obsahu vytvořeného uživatelem, neodvolatelně tím uděluje Nabyvatelům licence nevýhradní, převoditelnou, sublicencovatelnou, celosvětovou, trvalou, a bezplatnou licenci a právo používat a jinak využívat svůj Obsah vytvořený uživatelem, ať už jako celek nebo po částech, a veškeré informace o profilu UŽIVATELE na sociálních sítích, kód, obsah, popisy obsahu, a dalších materiálů v nich zobrazených, až už jako celek nebo po částech, jakýmkoliv způsobem nebo na jakémkoli médiu, které známe dnes nebo bude vynalezeno později, včetně internetu, jakýmkoliv komerčním způsobem a v rámci reklamy a propagace společnosti Mary Kay a jejích produktů a služeb, a to po celém světě a ve všech jazycích, aniž by bylo nutné platit vám nebo jakékoli třetí straně nebo aniž by bylo nutné žádat o povolení třetí strany. Nabyvatelé licence budou mít právo z nich vytvářet neomezené množství odvozených děl, postoupit nebo převést jakákoliv nebo veškerá taková práva a udělovat neomezené množství víceúrovňových podlicencí bez jakýchkoli závazků vůči vám, ať již finančních, úvěrových, schválení změn nebo jiných. UŽIVATEL se tímto navždy vzdává a zříká všech takzvaných „morálních práv“, která jsou nyní nebo budou později uznána (např. být uveden jako autor nebo chránit integritu vašeho OVU). Nabyvatelé licence mají a ponechávají si veškerá práva, vlastnické právo a podíl na datech, která jsou výsledkem takových odvozených děl včetně a bez omezení kódování, komprese, formátování a zpracování zvukových a obrazových dat.

3.3. Licence na jméno a podobu. UŽIVATEL rovněž neodvolatelně uděluje Nabyvatelům trvalé, bezplatné a celosvětové právo používat jeho jméno, hlas, podobu, obrázek, fotografii, životopisný materiál, loga, značky nebo obchodní názvy nebo jiné poskytnuté nebo získané informace („Jméno a podoba“) včetně a bez omezení práva veřejně vystavovat, veřejně předvádět, distribuovat a reprodukovat uživatelský obsah, jméno, hlas, podobu, informace ze sociálního profilu a životopisný materiál v souvislosti se Službami, Obsahem vytvořeným uživatelem, v odvozených dílech a v jakémkoliv reklamním, propagačním a využívaném materiálu pro účely reklamy nebo propagace společnosti Mary Kay, jejích produktů a/nebo služeb.

3.4. Poplatky nebo povinnost vrácení. UŽIVATEL souhlasí s tím, že žádné straně nebudou dlužné žádné peníze z důvodu zveřejnění OVU nebo jeho použití v souladu se Službami a touto Smlouvou nebo za jakékoliv použití, distribuci nebo jiné využití OVU nebo jakýchkoli práv k němu, ať již v rámci Služeb nebo jinak. UŽIVATEL rovněž souhlasí s tím, že Nabyvatelé licence nejsou povinni vrátit nebo uchovávat předložený OVU nebo jakoukoliv jeho součást. Tento souhlas se uděluje Nabyvatelům licence s vědomím, že se na něj budou Nabyvatelé licence spoléhat při vynaložení značných nákladů, a UŽIVATEL souhlasí s tím, že nebude vůči Nabyvatelům licence uplatňovat nároky jakékoliv povahy na základě jejich užívání takového OVU.

3.5. Povinnosti společnosti Mary Kay. Vyhrazujeme si právo, ale nemáme jakoukoliv povinnost, činit jakákoliv ze zákona dostupná opatření, která považujeme dle vlastního uvážení za vhodná, včetně a bez omezení úprav, přesunů, výmazů, stažení nebo jiného odstranění vašeho OVU, a to kdykoliv bez předchozího upozornění a z jakéhokoliv důvodu.

3.6. Duševní vlastnictví. Používání ochranných známek nebo obchodních názvů společnosti Mary Kay z vaší strany musí být prováděno v souladu s dohodami mezi vámi jako nezávislým prodejcem a společností Mary Kay a případnými příslušnými pokyny společnosti Mary Kay. Souhlasíte s tím, že dobré jméno vytvořené na základě vašeho používání ochranných známek společnosti Mary Kay náleží výhradně společnosti Mary Kay, a zavazujete se, že nebudete zpochybňovat vlastnická nebo majetková práva společnosti Mary Kay k ochranným známkám společnosti Mary Kay. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že svolením k používání vašeho OVU nebo jiným používáním Služeb či přístupu k nim nezískáváte žádná vlastnická ani jiná práva k majetkovým informacím a materiálům společnosti Mary Kay. Služby a jejich součásti mohou být chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony o duševním vlastnictví. Aby se předešlo pochybnostem, UŽIVATEL nesmí Služby využívat komerčně ani jinak.

3.7. Důvěrnost obsahu vytvořeného uživatelem. Souhlasíte s tím, že s vaším Obsahem vytvořeným uživatelem nebude nakládáno jako s důvěrnými informacemi - bez ohledu na to, zda je označíte jako „důvěrné“, „majetkové“ apod. - a že vám nebude vrácen a dále že Nabyvatelé licence nemají povinnost zachovávat důvěrnost jakýchkoliv informací v jakékoliv podobě obsažených v jakémkoliv příspěvku, s výjimkou případů, kdy je to v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů Nabyvatelů licence.

4. Prohlášení, záruky a odškodnění

4.1. PŘEČTENO A ODSOUHLASENO. POSKYTNUTÍM SOUHLASU SPOLEČNOSTI MARY KAY S POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO OVU PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE JSTE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLI V PLNÉM ROZSAHU, ŽE ROZUMÍTE VŠEM USTANOVENÍM TÉTO SMLOUVY A ŽE SE ZAVAZUJETE DODRŽOVAT VŠECHNA USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOSTI MARY KAY SOUHLAS S POUŽITÍM VAŠEHO OVU NEPOSKYTNETE.

4.2. Plnoletost a právní způsobilost. Poskytnutím svého OVU společnosti Mary Kay prohlašujete a zaručujete, že jste v zemi svého pobytu dosáhli plnoletosti a že jste způsobilí uzavřít a v plném rozsahu plnit tuto Smlouvu.

4.3. Zakázaný obsah v Obsahu vytvořeném uživatelem. Poskytnutím svého OVU společnosti Mary Kay prohlašujete a zaručujete, že váš OVU neobsahuje žádný zakázaný obsah vytvořený uživatelem:

4.3.1. o kterém je vám známo, že je nepravdivý, nepřesný nebo zavádějící,

4.3.2. který porušuje autorská práva, patentová práva, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná majetková práva třetích stran nebo práva na publicitu nebo soukromí,

4.3.3. který porušuje jakýkoliv zákon, vyhlášku nebo nařízení včetně, ale ne pouze, těch, které upravují kontrolu vývozu, ochranu spotřebitele, nekalou soutěže, diskriminaci nebo klamavou reklamu (POZNÁMKA: to konkrétně zahrnuje používání filtrů při propagaci přínosů přípravků pro péči o pokožku nebo make-upu),

4.3.4. který je nebo může být důvodně pokládán za hanlivý, nezákonný, pomlouvačný, urážlivý, nemravný, nenávistný, rasově či nábožensky zaujatý nebo urážlivý, pomlouvačný, neslušný, obscénní, pornografický, sexuálně explicitní, jakkoliv nezákonně ohrožující nebo obtěžující jakoukoli fyzickou osobu, obchodní společnost nebo korporaci nebo který nabádá kohokoliv k porušení jakéhokoli místního, státního, národního nebo mezinárodního zákona,

4.3.5. který se vydává za společnost Mary Kay nebo jakékoliv jejího zaměstnance, jiného uživatele nebo osobu či subjekt nebo se o to pokouší (včetně a bez omezení používání e-mailových adres spojených s některou z výše uvedených osob)

4.3.6. který obsahuje jakékoliv informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (např. jméno a příjmení, adresy, e-mailové adresy, kontaktní údaje nebo telefonní čísla), pokud nebyl zajištěn příslušný souhlas příslušných subjektů nebo fyzických osob v souladu s odst. 4.4 této Smlouvy,

4.3.7. který obsahuje jakékoli počítačové viry, červy, trojské koně, spyware nebo jiné potenciálně škodlivé technologie, počítačové programy nebo soubory či škodlivý kód, který by mohl ovlivnit fungování našich služeb nebo jakéhokoli počítače či jiného zařízení,

4.3.8. který obsahuje jakékoliv osoby, které neposkytly Nabyvatelům licence souhlas nebo nemohou poskytnout souhlas (ať již z důvodu, že nedosáhly plnoletosti nebo jsou jinak nezpůsobilé) s použitím jejich Jména nebo podoby v souladu s odst. 4.2 této Smlouvy.

4.4. Jméno a podoba ostatních. Poskytnutím svého OVU společnosti Mary Kay prohlašujete a zaručujete, že jste získali svolení k tomu, abyste vy a Nabyvatelé licence mohli používat informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě obsažené v OVU stejným způsobem, jakým jste poskytli svůj souhlas na základě této Smlouvy. UŽIVATEL prohlašuje a zaručuje, že má veškerá potřebná práva, licence, povolení a souhlasy třetích stran, které jsou nutné k tomu, abyste mohli předložit OVU (včetně, ale ne pouze všech autorských práv a práv na publicitu a soukromí) a aby mohl UŽIVATEL plnit ustanovení této Smlouvy (např. pokud někdo pořídil video vaší osoby a vašeho přítele a vy toto video předložíte společnosti Mary Kay jako své OVU, musíte k tomu získat svolení vašeho přítele a fotografa). Můžeme kdykoli požadovat doložení výše uvedených povolení ve formě pro nás přijatelné. Pokud budete mít kdykoliv důvod se domnívat, že jste nedodrželi některé z těchto práv nebo povinností, musíte tuto skutečnost neprodleně oznámit společnosti Mary Kay.

4.5. Vlastní původní dílo. UŽIVATEL tímto prohlašuje a zaručuje, že jeho nebo její příspěvky do OVU představují zcela původní dílo UŽIVATELE a nejsou kopií nebo napodobeninou jakéhokoliv jiného materiálu, že nebudou porušovat žádná práva včetně a bez omezení jakýchkoliv osobnostních práv (např. pomluva, publicita, soukromí, vytváření zavádějící představy, morální právo atd.) nebo jakýchkoli majetkových práv (např. autorská práva, ochranné známky, právo na myšlenky a nápady atd.) jakékoliv osoby nebo subjektu a že nejsou předmětem žádného hrozícího nebo probíhajícího soudního sporu, nároku nebo sporu, který by mohl vést k soudnímu sporu, který má nepříznivý dopad nebo jakýmkoliv způsobem poškozuje, narušuje nebo zmenšuje práva udělená na základě této Smlouvy nebo její hodnotu.

4.6. Odškodnění. UŽIVATEL se zavazuje odškodnit, zbavit odpovědnosti a hájit Nabyvatele licence před jakýmikoliv nároky nebo odpovědností, které jakkoliv souvisejí s touto Smlouvou, vaším používáním Služeb, používáním vašeho OVU Nabyvateli licence nebo s porušením jakéhokoliv prohlášení, záruky nebo závazku učiněného UŽIVATELEM v této Smlouvě.

4.7. Odpovědnost. V rozsahu povoleném zákonem nenese společnost Mary Kay žádnou odpovědnost za škody, ztráty nebo zranění způsobené v důsledku této Smlouvy.

5. Různé

5.1. Podmínky služeb a Zásady ochrany osobních údajů. Používáním Služeb berete na vědomí a přijímáte Zásady ochrany osobních údajů společnosti Mary Kay (Privacy Policy) a souhlasíte se sběrem a používáním vašich údajů v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů (Privacy Policy) a touto Smlouvou.

5.2. Právo na změnu. Společnost Mary Kay si vyhrazuje právo tuto Smlouvu kdykoliv změnit bez předchozího upozornění („Aktualizovaná Smlouva“). Souhlasíte s tím, že vás můžeme oznámit, že došlo k aktualizaci Smlouvy jejím zveřejněním ve Službách způsobem umožňujícím přístup k ní prostřednictvím odkazu ve Službách a že vaše používání Služeb po zveřejnění Aktualizované smlouvy (nebo jiné jednání, které můžeme přiměřeně určit) představuje váš souhlas s Aktualizovanou smlouvou. Měli byste tudíž pravidelně a často Smlouvu kontrolovat. Aktualizovaná smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy ji společnost Mary Kay zveřejní ve Službách, nebo pozdějším datem, které v ní může být uvedeno.

5.3. Upozornění. Jakékoliv sdělení týkající se této Smlouvy musíte společnosti Mary Kay zaslat na adresu zakaznickyservis.cz@mkcorp.com.

5.4. Rozhodné právo. Jakýkoliv spor nebo nárok, který vznikne na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, jejich předmětem nebo platností (včetně sporů nebo nároků z mimosmluvních závazkových vztahů) se řídí a musí být vykládán v souladu s právem Spojených států amerických a výlučnou pravomoc k řešení jakéhokoli sporu, který vznikne na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, jejich předmětem nebo platností (včetně sporů nebo nároků z mimosmluvních závazkových vztahů) mají soudy Texasu.