Podmínky použití

Tyto podmínky použití platí pro všechny zákaznicky orientované webové stránky spojené s Mary Kay (Czech Republic), s.r.o., včetně stránek marykay.cz, pro Mary Kay® Lokátor, která zákaznicím umožňuje spojit se s nezávislou kosmetickou poradkyní, a pro Moje Mary Kay® webové stránky provozované jednotlivými nezávislými kosmetickými poradkyněmi (souhrnně se na všechny tyto webové stránky odkazuje jako na „Webové stránky”).

PROČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ PŘED TÍM, NEŽ ZAHÁJÍTE UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. UŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ. POKUD S PODMÍNKAMI POUŽITÍ NESOUHLASÍTE, WEBOVÉ STRÁNKY NEUŽÍVEJTE.

 

Účel Webových stránek

Marykay.cz jsou webové stránky přístupné široké veřejnosti a slouží k šíření informací o společnosti Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. , která se zabývá prodejem kosmetických přípravků výhradně prostřednictvím svých nezávislých kosmetických poradkyň. Nezávislou kosmetickou poradkyni je možné vyhledat pomocí Mary Kay® Lokátoru. Po vyhledání nezávislé kosmetické poradkyně můžete zjistit, zda má daná poradkyně osobní webové stránky. Pokud tomu tak je, můžete se svou nezávislou kosmetickou poradkyní prostřednictvím příslušné Osobní webové stránky komunikovat o svých potřebách v oblasti péče o pleť a kosmetických přípravků.
 

OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ

Autorská práva ke všem materiálům poskytovaným na Webových stránkách vlastní společnost Mary Kay Inc. (dále jen „Mary Kay”) a Mary Kay (Czech Republic), s.r.o. Není-li uvedeno jinak, žádné materiály z Webových stránek či jiných webových stránek, které vlastní, provozuje či spravuje společnost Mary Kay nebo k nim vlastní licenční práva, se nesmí jakkoli kopírovat, reprodukovat, opětovně zveřejňovat, nahrávat, posílat, přenášet či šířit. Případné neautorizované užití některého z materiálů uvedených na Webových stránkách může představovat porušení zákonů upravujících autorská práva, ochranné známky a dalších zákonů.
Mary Kay® Lokátor je určen výhradně jednotlivcům, kteří hodlají vyhledat nezávislou kosmetickou poradkyni, koupit přípravky Mary Kay® od nezávislé kosmetické poradkyně, a/nebo získat informace o tom, jak se stát nezávislou kosmetickou poradkyní. JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO, včetně používání Mary Kay® Lokátoru ke shromažďování kontaktních údajů nezávislých kosmetických poradkyň třetími stranami pro účely podávání nabídek či pro jiné účely.
Osobní webové stránky nezávislých kosmetických poradkyň jsou určeny výhradně jednotlivcům, kteří chtějí získat informace o přípravcích Mary Kay® anebo hledají informace o tom, jak se stát nezávislou kosmetickou poradkyní. Nezávislé kosmetické poradkyně, které se rozhodnou provozovat Osobní webové stránky, se zavazují používat informace shromážděné na svých Osobních webových stránkách výhradně pro účely svého podnikání s Mary Kay. JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO, včetně používání Osobních webových stránek ke shromažďování kontaktních údajů nezávislých kosmetických poradkyň a zákaznic třetími stranami pro účely podávání nabídek či pro jiné účely.
Tímto potvrzujete a souhlasíte, že jste měl/a možnost se seznámit se Zásadami na ochranu osobních údajů společnosti. Veškeré údaje, které se rozhodnete v souvislosti s Webovými stránkami poskytnout, by měly být poskytnuty až po řádném seznámení se s účelem, k němuž budou Vámi poskytnuté údaje použity. V případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně Vašich údajů v souvislosti s těmito Webovými stránkami neváhejte kontaktovat oddělení zákaznického servisu.
 

PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 
Webové stránky vytváří a provozuje společnost Mary Kay (Czech Republic), s.r.o.  Mary Kay nečiní žádné prohlášení, že materiály uvedené na Webových stránkách jsou vhodné či dostupné k používání mimo území České republiky. Osoby, které se rozhodnou navštívit Webové stránky z jiných zemí, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědné za dodržování platných právních předpisů dané země. Používání Webových stránek a jakékoli s nimi související nároky se řídí právními předpisy České republiky.
   
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Není-li uvedeno jinak, pak ochranné známky k přípravkům a službám a loga (dále jen „Ochranné známky”) použité či uvedené na Webových stránkách jsou registrovanými či neregistrovanými ochrannými známkami společnosti Mary Kay Inc., pokud neni uvedeno jinak. Nic z toho, co je uvedeno na Webových stránkách, nebude vykládáno, implicitně, odvozeně, či jinak, jako udělení licence či práva k používání jakékoli Ochranné známky.
 

UVÁDĚNÍ ODKAZŮ

Na Webových stránkách mohou být uvedeny odkazy na webové stránky třetích stran. Je-li tomu tak, jsou odkazy uváděné výhradně v zájmu Vaší spokojenosti a pohodlí. Pokud odkazy využijete, opustíte Webové stránky. Mary Kay nepřezkoumává všechny webové stránky třetích stran a nedohlíží nad nimi ani nad jejich obsahem ani za ně nenese odpovědnost. Mary Kay neschvaluje ani nečiní žádné prohlášení o takových webových stránkách ani o informacích a materiálech tam uvedených ani o výsledcích, k nimž lze dospět v důsledku jejich užívání. Navštívíte-li jakékoli webové stránky třetích stran uvedené na Webových stránkách společnosti Mary Kay formou odkazu, činíte tak na vlastní riziko. Jakákoliv webová stránka uvedená na Webových stránkách společnosti Mary Kay formou odkazu by neměla:PŘENOSY ZE STRANY UŽIVATELŮ

S výjimkou údajů, na něž se vztahují Zásady Společnosti na ochranu osobních údajů, žádné materiály, informace, myšlenky či jiná sdělení, které jakýmkoli způsobem přenášíte či posíláte na Webové stránky (dále jen „Sdělení”), nebudou považovány za důvěrné a chráněné. Mary Kay a/nebo jí určené osoby je mohou šířit nebo užívat k jakýmkoli účelům, včetně vývoje a výroby přípravků Mary Kay® a jí určené osoby mohou Sdělení a veškeré údaje, vyobrazení, zvuky, texty a další prvky tam uvedené volně kopírovat, zveřejňovat, distribuovat, začleňovat do svých materiálů a jinak užívat pro všechny komerční i nekomerční účely. Posílání a přenášení materiálů s protiprávním, výhružným, urážlivým, hanlivým, obscénním, skandálním, pohoršujícím, pornografickým nebo znevažujícím obsahem na Webové stránky nebo z nich je zakázáno, stejně jako posílání a přenášení jakýchkoli jiných materiálů, které by mohly vést ke vzniku občanskoprávní či trestněprávní odpovědnosti dle právních předpisů.
 

REVIZE A ÚPRAVY PODMÍNEK POUŽITÍ

Mary Kay (Czech Republic), s.r.o.  může tyto Podmínky použití kdykoli měnit. Tímto souhlasíte, že při používání Webových stránek jsou pro Vás tyto revize závazné. Doporučujeme Vám tedy tuto stránku pravidelně navštěvovat za účelem zjištění aktuálního znění podmínek použití, jimiž jste vázáni. Některé Podmínky použití mohou být pozměněny nebo nahrazeny výslovně stanovenými právními oznámeními nebo podmínkami na konkrétních stránkách Webových stránek společnosti Mary Kay.
  
 
© Mary Kay Inc. Všechna práva vyhrazena. Jednotlivé části lze reprodukovat pouze s písemným souhlasem Mary Kay Inc. a Mary Kay (Czech Republic), s.r.o.