Zásady ochrany osobních údajů:

  • Globální zásady Mary Kay
  • Osobní údaje spotřebitelů
  • Osobní údaje nezávislé kosmetické poradkyně
  • Zásady pro osobní webové stránky

Globální zásady ochrany osobních údajů Mary Kay


V Mary Kay si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů. Naším nejdůležitějším cílem je chránit, shromažďovat a používat osobní údaje, které nám byly poskytnuty v duchu jednoho z našich nejdůležitějších základních principů - Zlatého pravidla. Vaše volba týkající se vašich osobních údajů je pro nás důležitá a informace budeme používat a uchovávat pouze způsobem, který jsme vám sdělili, když jste nám tyto údaje svěřili. Proto nám svěřené osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani s nimi nijak neobchodujeme.  Tyto Globální zásady ochrany osobních údajů popisují, co děláme, abychom si zachovali vaši důvěru. 

Snažíme se zavádět zásady ochrany osobních údajů jednotně po celém světě. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby byly v souladu se zákony každé země, v níž působíme, a vztahují se na: 


1. všechny osoby, které nám poskytnou osobní údaje, jako jsou nezávislé kosmetické poradkyně, spotřebitelé, zákazníci, subjekty výzkumu, obchodní partneři, uchazeči o zaměstnání, zaměstnanci, bývalí zaměstnanci v důchodu a další; 
2. všechny země, kde působíme, a to i ty, kde neexistují místní předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů; 
3. všechny způsoby kontaktu, jako je internet, poštovní korespondence, telefon a mobilní telefon a jakékoliv další technologie a postupy, které se teprve objeví a mohly by být použity. 

Mary Kay řídí ochranu soukromí prostřednictvím svého Globálního týmu pro ochranu osobních údajů (Global Privacy Team), který zastupuje všechny geografické regiony, kde podnikáme, a všechny obchodní procesy, kde jsou shromažďovány osobní údaje – jako například od nezávislých kosmetických poradkyň, ze spotřebitelských promo akcí a zaměstnaneckých programů. Mary Kay se snaží podporovat a využívat osvědčené postupy z oboru, aby zajistila, že budou všechny obavy týkající se ochrany osobních údajů řešeny a osobní údaje chráněny.

Společnost Mary Kay Inc. dodržuje Rámec pro ochranu osobních údajů – DPF (Data Privacy Framework) mezi EU a USA (dále jen EU-USA DPF) a rozšíření Rámce pro ochranu osobních údajů EU-USA ve Spojeném království ustanovené Ministerstvem obchodu USA, pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských zemí Evropské unie a Spojeného království (včetně Gibraltaru) předávaných do USA. 

Společnost Mary Kay Inc. se sama certifikovala a tím potvrdila Ministerstvu obchodu USA, že dodržuje Zásady EU-USA DPF, pokud jde o zpracování osobních údajů získaných z Evropské unie na základě EU-USA DPF. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami v těchto zásadách ochrany osobních údajů a Zásadami Rámce EU-USA DPF, platí Zásady Rámce EU-USA DPF. 
 
Pokud se chcete dozvědět více o programu Data Privacy Framework (DPF) a autocertifikaci Mary Kay Inc., navštivte, prosíme, www.dataprivacyframework.gov/

Každá společnost Mary Kay má své vlastní zásady ochrany údajů, které splňují jak konkrétní zákonné požadavky dané země, kde tato společnost působí, tak zásady uvedené v Globálních zásadách ochrany osobních údajů Mary Kay. Klikněte sem pro výběr země, a budete přesměrováni na zásady ochrany údajů pro místo, kde se nacházíte.

Níže najdete tyto Zásady a to, jak je Mary Kay uplatňuje. 

Z jakého důvodu údaje shromažďujeme

Mary Kay shromažďuje a používá osobní údaje k tomu, aby mohla poskytovat neomezené obchodní příležitosti, úžasné přípravky a služby prvotřídní kvality pro nezávislé kosmetické poradkyně a pro jejich zákaznice, spotřebitele našich přípravků a služeb, zaměstnance a ostatní, kdo mohou přijít do kontaktu s Mary Kay. Shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které potřebujeme znát k dosažení našeho cíle, tj. k poskytování prvotřídní kvality, hodnot a příležitostí. Kupříkladu používáme e-mailové adresy, abychom nezávislým kosmetickým poradkyním, spotřebitelům, zaměstnancům nebo zájemcům o práci mohli zasílat jimi vyžádané informace. Zpětná vazba od nezávislých kosmetických poradkyň, spotřebitelů a zaměstnanců se využívá při zkvalitňování daných přípravků a služeb.
 
Oznámení
Oznamujeme osobám, jaké údaje shromažďujeme, jakým způsobem jsou používány, zda mohou být dočasně předávány jiným osobám za účelem poskytování vyžádaných přípravků a služeb, a jakým způsobem se obracet s dotazy na Mary Kay Privacy  tým. Na našich webových stránkách je odkaz na naše Zásady ochrany osobních údajů a pro uživatele, kteří případně potřebují dodatečné informace o různých oblastech na našich webových stránkách, vydáváme dodatečná specifická upozornění o ochraně osobních údajů.

Volba
Osobám, které nám svěří své údaje, umožňujeme rozhodnout se, zda od nás chtějí přijímat další sdělení. E-maily jsou zasílány jen těm, kdo si je vyžádali, těm, kterým je možné je zaslat na základě našeho oprávněného zájmu, nebo těm, kterým mají být zaslány na žádost nezávislé kosmetické poradkyně. V našich sděleních je uvedeno, jak se odhlásit nebo „odstoupit“ od zasílání dalších sdělení. Můžeme se dotázat jednotlivců, zda se chtějí účastnit průzkumu trhu, a na základě jejich svolení je kontaktovat.

Technologie
V Mary Kay používáme technologie k lepšímu zabezpečení služeb pro naše nezávislé kosmetické poradkyně, spotřebitele, zaměstnance a další. Říkáme jim, kdy používáme technologie, které mají něco společného s ochranou osobních údajů. Internetové cookies nepoužíváme ke shromažďování nebo uchovávání vašich osobních údajů, ledaže k tomu obdržíme Vaše svolení nebo Vám to předem oznámíme, a to dle toho v jaké zemi se nacházíte.

Přístup
Mary Kay přijímá opatření k tomu, aby námi používané osobní údaje byly správné. Jednotlivcům umožňujeme přiměřený přístup k osobním údajům, které nám poskytli, pro jejich kontrolu a případnou opravu nebo aby nás mohli požádat, abychom tyto údaje nepoužívali.

Zabezpečení
Mary Kay chrání osobní údaje, které má jako společnost k dispozici, prostřednictvím postupů a opatření obvyklých v daném odvětví tak, aby zabránila jejich ztrátě, zneužití, neoprávněnému přístupu k nim, jejich odhalení nebo pozměnění. Přístup k osobním údajům mají pouze ti, kdo jej potřebují k plnění svých povinností. Osobní údaje neuchováváme déle, než je nezbytně nutné ke splnění obchodního účelu, k němuž byly shromážděny, ledaže je ze smluvních nebo zákonných důvodů nezbytné, aby tyto údaje nebyly po určitou dobu vymazány.

Předávání údajů
Osobní údaje můžeme předávat do databází Mary Kay v jiných zemích, než kde byly původně poskytnuty. Náš Celosvětový program ochrany osobních údajů vyžaduje stejnou úroveň zabezpečení osobních údajů ve všech oblastech, kterou zajišťujeme s pomocí zavedených postupů a smluv. Údaje lze dočasně předávat dodavateli nebo obchodnímu partnerovi za účelem poskytování služeb pro společnost Mary Kay a/nebo nezávislé kosmetické poradkyně. Tito dodavatelé a obchodní partneři jsou povinni chránit tyto osobní údaje a nakládat s nimi při dodržení stejně přísných standardů, jaké dodržuje společnost Mary Kay. Nesmí tyto údaje používat jinak než k tomu, aby poskytovali služby, které jste si vyžádali vy, Mary Kay nebo vaše nezávislá kosmetická poradkyně.

Děti
Mary Kay nehodlá shromažďovat údaje od dětí do 14 let nebo do věku určeného specifickým zákonem dané země. Na našich webových stránkách vyžadujeme uvedení věku s cílem zamezit získávání údajů od osob mladších 14 let.

Odpovědnost
Mary Kay očekává, že naši zaměstnanci a partneři budou udržovat důvěru, kterou v nás vložili ti, kdo nám svěřili své osobní údaje. Zaměstnance proškolujeme v oblasti ochrany osobních údajů a v rámci celosvětového programu na dodržování souladu se zákonem. Ti, kdo osobní údaje spravují, provádějí hodnocení vlastního jednání, abychom zajistili, že osobní údaje jsou zabezpečené a chráněné. Pravidelně provádíme kontroly dodržování předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

Působnost Zásad ochrany osobních údajů Mary Kay a postupů ochrany údajů se na základě smluvních ustanovení rozšiřuje i na naše dodavatele a partnery. Rovněž podporujeme samoregulaci v odvětví jako flexibilní prostředek, jak udržet krok s nově vznikajícími výzvami v oblasti ochrany soukromí.

Pro další informace nebo pro prostudování Zásad ochrany osobních údajů jednotlivých zemí klikněte zde

Kontaktujte nás
Pokud máte nějaké dotazy nebo obavy týkající se vašich osobních údajů a vašeho soukromí, kontaktujte nás, prosíme, přímo. Klikněte zde pro výběr země a pro nalezení správné poštovní nebo e-mailové adresy, která je dostupná ve vaší zemi, nebo použijte níže uvedenou poštovní adresu nebo e-mailovou adresu. Při zasílání dotazů nebo připomínek pokojně použijte váš rodný jazyk:

Mary Kay Global Privacy Team (Globální tým Mary Kay pro ochranu údajů)
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 USA
privacy.global@mkcorp.com
1-800-453-1140

Zavazujeme se, že s vámi budeme spolupracovat na dosažení spravedlivého řešení jakékoliv stížnosti nebo obavy týkající se ochrany údajů. Spolupracujeme s národními orgány pro ochranu údajů, pokud se domnívají, že vznikl problém s ochranou údajů. 

Mary Kay Inc. se účastní akreditovaného obchodního programu US Council of Better Business Bureau. Další informace o tomto programu a jeho postupu pro řešení sporů jsou dostupné na adrese http://www.bbb.org/.

Práva na ochranu osobních údajů v Evropské unii
Společnost Mary Kay Inc. se zavazuje řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Osoby z Evropské unie, Spojeného království (včetně Gibraltaru), které mají dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, by měly nejprve kontaktovat společnost Mary Kay způsobem uvedeným v těchto zásadách.

Společnost Mary Kay Inc. se dále zavázala postoupit nevyřešené stížnosti na ochranu osobních údajů podle zásad DPF nezávislému mechanismu řešení sporů, Data Privacy Framework Services, který ve Spojených státech provozuje BBB National Programs. Pokud neobdržíte včasné potvrzení své stížnosti nebo pokud vaše stížnost není uspokojivě vyřízena, navštivte, prosíme, https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers, kde získáte další informace a můžete podat stížnost. Tato služba je vám poskytována zdarma. 

Pokud se vaši stížnost DPF nepodaří vyřešit výše uvedenými kanály, můžete za určitých podmínek uplatnit závazné rozhodčí řízení pro některé zbývající nároky, které nebyly vyřešeny jinými nápravnými mechanismy. Viz https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf.

Oznamování změn těchto zásad
Společnost Mary Kay vás bude informovat o větších změnách našich Globálních zásad Mary Kay o ochraně údajů tak, že popíše a zveřejní změny spolu s novou verzí na těchto webových stránkách, 

Poslední aktualizace: Leden 2024
 

Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů


Rozsah

Tyto Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů popisují informace, které o vás Mary Kay shromažďuje. Podrobně popisuje, jak tyto informace používáme, a obsahuje informace o možnostech, které máte ve vztahu k používání těchto informací. Informace, na které se vztahují tyto Zásady a Globální zásady ochrany osobních údajů Mary Kay, zahrnují informace, které o vás shromažďujeme na webových stránkách Mary Kay a prostřednictvím speciálních programů a služeb nabízených nezávislými kosmetickými poradkyněmi/poradci Mary Kay nebo zde popsanými třetími stranami.
 
Přípravky Mary Kay® jsou dostupné ke koupi výhradně prostřednictvím našich nezávislých kosmetických poradkyň/poradců. Informace o ochraně soukromí v souvislosti s vaší návštěvou osobních webových stránek nezávislé kosmetické poradkyně/poradce Mary Kay najdete v záložce Zásady ochrany osobních údajů na osobních webových stránkách na této stránce.
 
Pokud jste nezávislá kosmetická poradkyně/poradce a přejete si získat další informace o ochraně osobních údajů, jenž se vztahují přímo k vám, podívejte se prosím do záložky Zásady ochrany osobních údajů nezávislých kosmetických poradkyň na této stránce.
 
Kdo jsme

Mary Kay (Czech Republic) s.r.o., IČO: 25124749, se sídlem na adrese Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, je členem celosvětové skupiny společností Mary Kay a je správcem údajů odpovědným za vaše osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou vydány jménem skupiny Mary Kay, takže když používáme v tomto oznámení výrazy „Mary Kay“, „my“, „nás“, „nám“, „námi“ nebo zájmeno „náš“ a jeho tvary, odkazujeme na příslušnou společnost ze skupiny Mary Kay, která je odpovědná za zpracování vašich údajů.
 
Pokud máte k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nějaké otázky, včetně jakýchkoliv požadavků na výkon vašich práv, kontaktujte nás, prosíme, pomocí níže uvedených údajů.
 
K rukám: Zákaznický servis
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o, 
Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 
Telefonní číslo: +420 296 114 111
 
Zavazujeme se, že s vámi budeme spolupracovat na dosažení spravedlivého řešení jakékoliv stížnosti nebo obavy týkající se ochrany údajů. Spolupracujeme s národními orgány pro ochranu údajů, pokud se domnívají, že vznikl problém s ochranou údajů. Máte právo kdykoliv podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který je českým dozorným orgánem pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Přesto bychom velice ocenili příležitost řešit vaše obavy ještě předtím, než se obrátíte na ÚOOÚ, proto prosíme, abyste nejprve kontaktovali nás.
 
Informace, které shromažďujeme

Informace o vás můžeme shromažďovat z různých zdrojů. Patří mezi ně informace, které získáme přímo od vás; informace, které nám poskytne nezávislá kosmetická poradkyně/poradce nebo které nám jsou poskytnuty jejím jménem, abychom vám mohli poskytnout lepší zákaznickou zkušenost; informace, které o vás shromažďujeme, když navštívíte naše stránky nebo si prohlédnete online reklamy Mary Kay® a informace, které o vás shromažďujeme z jiných zdrojů (když je to povoleno zákonem).

Informace, které shromažďujeme přímo od vás: Přímo od vás shromažďujeme informace tehdy, když se rozhodnete zapojit do našich nabídek a programů nebo nám jinak přímo poskytnete informace. Níže uvádíme příklady informací, které můžeme shromažďovat přímo od vás:
jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa,
uživatelské jméno a heslo,
telefonní číslo nebo číslo mobilního telefonu,
věk,
datum narození,
jméno vaší nezávislé kosmetické poradkyně/poradcu,
další informace o vás a vaší rodině, jako je pohlaví nebo preference a/nebo chování týkající se používání produktů,
demografické informace,
preference týkající se budoucích sdělení,
kontaktní informace na přátele, u nichž si můžete přát, abychom je my nebo vaše nezávislá kosmetická poradkyně kontaktovali. Když nám poskytnete informace pro tyto zprávy tzypu „doporučení příteli“, používáme je pouze pro to, abychom odeslali zprávu, kterou si vyžádáte.
Informace, které shromažďujeme, když navštívíte naše stránky, používáte naše služby nebo si prohlížíte naše online reklamy: Používáme cookies a další technologie ke shromažďování informací o vás, když navštěvujete naše stránky, používáte naše služby nebo si prohlížíte online reklamy. Níže uvádíme příklady informací, které můžeme pomocí těchto technologií shromažďovat:
typ vašeho prohlížeče a operačního systému,
webové stránky, které si prohlížíte,
odkazy, na které klikáte,
IP adresa,
stránka, kterou jste navštívili před příchodem na naši stránku,
e-maily Mary Kay, které otevřete a/nebo přepošlete,
nabídky nebo odkazy Mary Kay, k nimž se připojíte prostřednictvím e-mailů,
informace o vašich návštěvách osobních webových stránek vaší nezávislé kosmetické poradkyně,
vaše volby a preference týkající se přípravků. 
Více informací naleznete také v sekci „Cookies a další technologie“ níže. 
 
Jak tyto informace používáme

Informace, které shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytovali nabídky, přípravky a služby, splnili naše zákonné povinnosti a dále k níže uvedeným účelům, pokud na tom máme oprávněný zájem a pokud nad těmito zájmy nepřevažují vaše práva na ochranu osobních údajů. Vezměte, prosíme, na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě víc než jednoho právního základu v závislosti na konkrétním účelu, k němuž je využíváme. Tyto údaje nám umožňují propojit vás s nezávislou kosmetickou poradkyní, od které si můžete zakoupit přípravky, říci vám o úžasné příležitosti stát se nezávislou kosmetickou poradkyní Mary Kay a spravovat naše stránky a služby, a to včetně služeb pro nezávislé kosmetické poradkyně.
 
Níže uvádíme konkrétní způsoby, jak používáme informace, které o vás shromažďujeme:
zasílání vzorků, produktů a informací na vyžádání,
vývoj nových a vylepšených produktů a služeb,
vaše zapojení do soutěží, programů nebo nabídek, které si vyžádáte vy, nebo které si vyžádá vaše nezávislá kosmetická poradkyně,
v souvislosti se službami, které nabízíme vaší nezávislé kosmetické poradkyni,
vytvoření a správa vašeho účtu a/nebo účtu vaší nezávislé kosmetické poradkyně,
ochrana před případnými podvodnými transakcemi a jejich identifikace,
v případech povolených zákonem poskytování přizpůsobených nevyžádaných nabídek a informací o přípravcích a službách Mary Kay prostřednictvím klasické pošty, včetně toho, co souvisí se službami, které vám poskytuje nezávislá kosmetická poradkyně;
vytváření a poskytování reklam přizpůsobených vašim zájmům,
analýza používání našich přípravků, služeb a webových stránek,
pochopení toho, jak jste se dostali na naši stránku a jak ji používáte, abychom ji mohli zlepšit,
stanovení efektivity naší inzerce,
vymáhání dodržování našich Obchodních podmínek a další řízení našeho podnikání.
Tyto informace budeme používat výhradně pro účely, pro které jsme je shromáždili, leda bychom opodstatněně usoudili, že je potřebujeme použít k jiným účelům a že tento účel je slučitelný s původním účelem.
 
Vaše možnosti a přístup k vašim informacím

Možnosti: Dáváme vám možnost volby týkající se toho, jak s vámi budeme komunikovat.
 
Digitální a elektronická komunikace: Propagační zprávy na mobilní telefon nebo do e mailu vám posíláme pouze tehdy, když si jejich zasílání od nás vyžádáte nebo když nás vaše kosmetická poradkyně požádá, abychom vám je poslali.
 
Odběr propagačních zpráv od Mary Kay zasílaných na mobilní telefon nebo do e-mailu můžete kdykoliv ukončit. Postupujte podle pokynů k odstoupení nebo odhlášení, které budou uvedeny v každé takové zprávě, kterou od nás dostanete, nebo kontaktujte Mary Kay a získejte dodatečné informace stran toho, jak nám můžete sdělit, které materiály už nechcete dále dostávat.
 
Pokud jste poskytli informace nezávislé kosmetické poradkyni prostřednictvím jejích Osobních webových stránek, kontaktujte ji, abyste získali informace stran toho, jak můžete své nezávislé kosmetické poradkyni zaslat požadavek týkající se vašich preferencí ohledně přijímání nebo nepřijímání sdělení od ní prostřednictvím jejích Osobních webových stránek.
 
Přístup: Respektujeme právo osob na přístup k jejich osobním údajům. Přijímáme kroky vedoucí k tomu, aby byly vaše osobní údaje přesné. Máte možnost prohlížet si, opravit nebo aktualizovat osobní kontaktní informace, které poskytujete Mary Kay.  Většina programů Mary Kay nabízí přístup k osobním údajům a možnost jejich aktualizace online. Na místě, kde jste se registrovali, si ověřte, zda si tam můžete zobrazit nebo aktualizovat své osobní údaje. Pokud jste poskytli své informace nezávislé kosmetické poradkyni prostřednictvím jejích Osobních webových stránek, kontaktujte ji prosím přímo, pokud budete chtít své osobní informace aktualizovat. Rovněž máte určitá zákonná práva, která jsou popsána níže v části „Práva subjektů údajů“. Pokud máte jakékoliv otázky, můžete nás kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů nebo kontaktovat Zákaznický servis nebo Globální tým pro ochranu údajů.

Cookies a další technologie

Jak používáme cookies, Web Beacons a další technologie:
Tyto technologie používáme k tomu, abychom vám poskytli bohatší a lépe personalizovanou zákaznickou zkušenost. Používáme internetová cookies ke shromažďování a uchovávání osobních údajú a dalších technologií a poskytujeme vám informace o jejich použití, přičemž v případě potřeby si vyžádáme povolení. Níže najdete více podrobností.
 
Cookies: Cookie je malý soubor, který do vašeho počítače uloží webová stránka, která cookie používá k uložení informací o vašem používání této stránky. Používáme cookies k monitorování toho, jak jsou naše stránky používány, a k tomu, aby nám to pomohlo personalizovat vaši online zkušenost. Například když se registrujete na našich stránkách, můžeme v cookie ve vašem počítači uložit jedinečný kód. Až se na naši stránku příště vrátíte ze stejného počítače, naše servery použijí cookie k vašemu rozpoznání. Potom můžeme použít informace, které jste poskytli, když jste se registrovali, spolu s vašimi aktivitami na našich stránkách, abychom vám mohli poskytnout lepší zážitek z používání webových stránek.
 
Cookies můžete přijmout nebo odmítnout. Většina prohlížečů cookies automaticky přijímá. Pokud se chcete dovědět o cookies více, včetně toho, jak odmítnout cookies ve svém počítači, klikněte na tyto odkazy:
Pro Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
Pixelové tagy Web Beacons: Pixelové tagy jsou malé kousky kódu zakomponované do webových stránek nebo e-mailů. Můžeme používat pixelové tagy k doručení cookie, komunikaci s nimi, počítání uživatelů, kteří navštívili webovou stránku, a pochopení vzorců používání. Rovněž můžeme začlenit pixelové tagy do e-mailů, abychom zjistili, zda byly zprávy otevřeny, vyvolaly nějakou reakci nebo byly přeposlány.
 
Schopnost pixelových tagů zachycovat informace tímto způsobem můžete deaktivovat tak, že odmítnete cookies výše popsaným způsobem.
 
Další technologie: Mezi další technologie, které můžeme používat k tomu, abychom vám poskytli lepší služby, patří:
Proměnné webové relace: Informace, které jsou při surfování předány z jedné webové URL na jinou.
Zásuvné moduly a doplňky prohlížeče: Další webové komponenty, které může být potřeba nainstalovat do vašeho počítače, aby bylo umožněno fungování některých funkcí vašich webových stránek. Máte možnost si tyto komponenty nenainstalovat.
Reklamy třetích stran: Můžeme umožnit třetím stranám, a to včetně obchodních partnerů, aby na našich stránkách zveřejňovaly své reklamy. Některé z těchto společností mohou do vašeho počítače uložit cookie, aby váš počítač poznaly, vždy když vám pošlou online reklamu. To jim umožní zjistit, kde jste vy nebo jiné osoby, které počítač používají, viděli jejich reklamu, a zobrazovat vám takové reklamy, o nichž se domnívají, že vás budou zajímat. My používání cookies těchto společností nekontrolujeme. 
 
Sdílení informací

Úspěch našeho podnikání závisí na vaší důvěře. Neprodáváme vaše osobní informace marketingovým pracovníkům mimo Mary Kay, leda bychom Vás v této souvislosti požádali o souhlas a získali ho. Vaše osobní informace sdílíme jenom tak, jak je popsáno níže, a v rámci Mary Kay.
 
Externí dodavatelé služeb: Spoléháme se na externí dodavatele služeb při poskytování nejrůznějších služeb naším jménem a může být potřeba podělit se s nimi o vaše osobní údaje, ale pouze pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů. Vezměte prosím na vědomí, že našim dodavatelům služeb zpřístupníme pouze takové osobní údaje, které potřebují k realizaci svých služeb, a že vyžadujeme, aby tyto údaje chránili a nepoužívali je k žádným jiným účelům. 
Na dodavatele služeb se můžeme obracet v následujících případech: 
splnění vašich požadavků týkajících se produktů a služeb a zodpovězení vašich dotazů,
hosting našich webových stránek a doručování našich e-mailů a SMS zpráv,
zasílání vzorků přípravků, kontaktování vítězů soutěží, správa plateb nebo podnikání jiných kroků naším jménem,
analýza údajů, někdy v kombinaci s jinými zdroji, abychom vám mohli posílat cílenější sdělení,
provádění výzkumu a analýzy údajů za účelem zlepšení našich přípravků, služeb a stránek.
 
Další situace, kdy můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje: 
 
když je to povoleno zákonem, k ochraně a obraně práv a majetku Mary Kay (včetně vymáhání dodržování našich Obchodních podmínek a smluv);
když jsme povinni to udělat ze zákona a/nebo na základě rozhodnutí veřejných orgánů.
Souhrnné a neosobní informace: Můžeme sdílet souhrnné informace, které vás nebudou identifikovat, pro účely obecných obchodních analýz. Například můžeme zpřístupnit počet návštěvníků stránek nebo uživatelů služeb Mary Kay.
 
Zabezpečení informací

Mary Kay se zavazuje, že bude osobní údaje uchovávat zabezpečené. Máme zavedeny příslušné technické, administrativní a fyzické postupy k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním informací.
Přístup k těmto osobním údajům omezujeme na ty, kdo z obchodních důvodů tyto informace potřebují, a jinak zaručujeme, že naše bezpečnostní opatření jsou úměrná újmě, kterou by mohla způsobit případná ztráta informací, jejich zneužití, neoprávněný přístup k nim, jejich zveřejnění nebo pozměnění. Osobní informace neuchováváme déle, než je to nezbytně nutné ke splnění účelu, pro který byly informace shromážděny, ačkoliv v některých případech je na základě smlouvy, zákona či jiného předpisu nutné, aby osobní údaje nebyly po nějakou dobu smazány. 
 
Rovněž jsme zavedli postupy pro řešení případných podezření na porušení ochrany údajů a budeme vás a příslušný regulační orgán o případném takovém porušení informovat, pokud nám to právní předpisy ukládají.
 
Když poskytneme vaše osobní údaje externím dodavatelům služeb, vyžadujeme, aby tyto společnosti informace chránily a nepoužily je k žádnému jinému účelu.
Když shromažďujeme a přenášíme citlivé informace, snažíme se k ochraně těchto informací používat postupy, které jsou v oboru standardní.
 Vezměte prosím na vědomí, že někdy můžeme být nuceni zpřístupnit osobní údaje v reakci na zákonný požadavek veřejných orgánů, včetně požadavků souvisejících s dodržením národní bezpečnosti nebo vymáháním dodržování zákonů.
 
Předání informací
 
Můžeme předávat osobní údaje do databází Mary Kay, včetně databází Mary Kay, Inc., které se nacházejí v jiných zemích, než je země, ve které byly informace poskytnuty, a to včetně Spojeného království, Spojených států a Ruské federace. Globální program ochrany údajů Mary Kay, Inc. vyžaduje tutéž úroveň zabezpečení a ochrany osobních údajů ve všech zeměpisných oblastech, přičemž jsou zavedeny postupy a uzavřeny smlouvy, které pomáhají zajistit, aby tomu tak bylo.  
 
Údaje mohou být předány dodavateli nebo obchodnímu partnerovi za účelem poskytování služeb pro Mary Kay, jako je cílená e-mailová komunikace, rozesílání informací nebo vzorků. Tito dodavatelé a obchodní partneři jsou povinni chránit a spravovat osobní údaje při zachovávání týchž vysokých standardů jako Mary Kay a nemohou je používat pro jiné účely než k poskytování služeb, které si Mary Kay vyžádala. (Vizte část „Externí dodavatelé služeb“ výše.)

Společnost Mary Kay Inc. dodržuje Rámec pro ochranu osobních údajů – DPF (Data Privacy Framework) mezi EU a USA (dále jen EU-USA DPF) a rozšíření Rámce pro ochranu osobních údajů EU-USA ve Spojeném království ustanovené Ministerstvem obchodu USA, pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských zemí Evropské unie a Spojeného království (včetně Gibraltaru) předávaných do USA. 

Společnost Mary Kay Inc. se sama certifikovala a tím potvrdila Ministerstvu obchodu USA, že dodržuje Zásady EU-USA DPF, pokud jde o zpracování osobních údajů získaných z Evropské unie na základě EU-USA DPF. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami v těchto zásadách ochrany osobních údajů a Zásadami Rámce EU-USA DPF, platí Zásady Rámce EU-USA DPF. 

Pokud se chcete dozvědět více o programu Data Privacy Framework (DPF) a autocertifikaci Mary Kay Inc., navštivte, prosíme, www.dataprivacyframework.gov/
 
Mary Kay Inc. se účastní akreditovaného obchodního programu US Council of Better Business Bureau. Další informace o tomto programu a jeho postupu pro řešení sporů jsou dostupné na adrese http://www.bbb.org/.

Práva na ochranu osobních údajů v Evropské unii
Společnost Mary Kay Inc. se zavazuje řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Osoby z Evropské unie, Spojeného království (včetně Gibraltaru), které mají dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, by měly nejprve kontaktovat společnost Mary Kay způsobem uvedeným v těchto zásadách.
 
Společnost Mary Kay Inc. se dále zavázala postoupit nevyřešené stížnosti na ochranu osobních údajů podle zásad DPF nezávislému mechanismu řešení sporů, Data Privacy Framework Services, který ve Spojených státech provozuje BBB National Programs. Pokud neobdržíte včasné potvrzení své stížnosti nebo pokud vaše stížnost není uspokojivě vyřízena, navštivte, prosíme, https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers, kde získáte další informace a můžete podat stížnost. Tato služba je vám poskytována zdarma. 
Pokud se vaši stížnost DPF nepodaří vyřešit výše uvedenými kanály, můžete za určitých podmínek uplatnit závazné rozhodčí řízení pro některé zbývající nároky, které nebyly vyřešeny jinými nápravnými mechanismy. Viz https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf.
V případě zpřístupnění údajů do jiné země mimo EHP, než USA, uzavřeme s příjemci údajů dohodu s cílem zajistit přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů založenou na vhodných zárukách vyžadovaných právními předpisy, včetně standardních smluvních doložek o ochraně osobních údajů vydaných pro tyto účely Evropskou komisí. Kopie těchto doložek jsou k dispozici na vyžádání.
 
Uchovávání údajů
 
Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je to nutné ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, a to včetně účelů uspokojení jakýchkoliv zákonných nebo účetních požadavků. Při určování odpovídající doby uchovávání zohledňujeme množství, povahu a citlivost údajů, potenciální riziko újmy v důsledku neoprávněného použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, pro které tyto údaje zpracováváme, to, zda je možno dosáhnout těchto účelů jinými prostředky, a platné zákonné požadavky. Nahrávky telefonických hovorů při komunikaci s vámi uchováváme po dobu 3 měsíců. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
 
Za určitých okolností nás můžete požádat o smazání vašich údajů: další informace najdete v části „Práva subjektu údajů“ níže.  
 
Pokud provedeme anonymizaci vašich údajů, aby nebylo nadále možné je spojovat s vaší osobou (například pro účely výzkumu nebo statistické účely), můžeme tyto informace používat neomezeně, aniž bychom vám to museli dále oznamovat.
 
Práva subjektu údajů
 
Pokud vaše osobní údaje shromažďuje a používá Mary Kay (Czech Republic) s.r.o. nebo pokud jste nezávislá kosmetická poradkyně se sídlem v Evropské unii a vaše osobní údaje shromažďuje nebo používá kterákoliv společnost ze skupiny Mary Kay, máte ze zákona určitá práva, která jsou známá jako „práva subjektu údajů“, a která mohou podléhat určitým omezením a/nebo restrikcím. Tato práva zahrnují právo: (i) požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz; ii) dosáhnout omezení zpracovávání vašich osobních údajů nebo podat proti tomuto zpracovávání námitku a (iii) požadovat, aby vám nebo třetí straně byla poskytnuta kopie vašich osobních údajů v digitálním formátu. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás, prosíme, pomocí kontaktních údajů stanovených v těchto Zásadách.
 
Za přístup ke svým osobním údajům nebo výkon kteréhokoliv z výše uvedených práv nebudete platit žádný poplatek. Pokud však bude vaše žádost zjevně neopodstatněná, nadměrně se opakující nebo povede ke zbytečným nákladům, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek anebo můžeme za těchto okolností odmítnout váš požadavek splnit. Za účelem ověření vaší totožnosti pro účely vašeho přístupu k vašim osobním údajům nebo výkonu jiného z vašich práv může být potřeba, abychom si od vás vyžádali konkrétní informace, díky čemuž zajistíme, že vaše osobní údaje nebudou zveřejněny neoprávněné osobě.  
 
Bezpečnost dětí online

Věříme, že je důležité poskytovat dětem online dodatečnou ochranu. Doporučujeme rodičům a pěstounům, aby se svými dětmi trávili čas online, aby se mohli podílet na jejich online aktivitě a monitorovat ji.
 
Mary Kay nehodlá shromažďovat údaje od dětí do 16 let nebo do věku určeného specifickým zákonem dané země. Na našich webových stránkách vyžadujeme uvedení věku s cílem zamezit získávání údajů od osob mladších 16 let.
 
Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů
 
Jakmile dojde k aktualizaci těchto Zásad nebo Globálních zásad Mary Kay o ochraně osobních údajů, tyto změny zveřejníme a také upravíme datum účinnosti. Pokud provedeme podstatné změny, budeme vás o tom informovat zasláním e-mailu na e mailovou adresu, kterou jste nám poskytli naposledy, nebo zveřejníme oznámení o změnách na našich webových stránkách.
 
Kontaktujte nás 
 
Pokud máte nějaké obavy týkající se bezpečnosti vašich informací v souvislosti s Mary Kay nebo některou z našich webových stránek nebo pokud máte další otázky týkající se ochrany osobních údajů v Mary Kay, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených kontaktních údajů:
 
K rukám: Zákaznický servis
Mary Kay (Czech Republic) s.r.o. 
Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 
Telefonní číslo: +420 296 114 111
 
 nebo na 
 
Mary Kay Global Privacy Team (Globální tým Mary Kay pro ochranu údajů)
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 USA
1-800-453-1140
 

Zásady ochrany osobních údajů pro nezávislé kosmetické poradkyně

 
Po více než 50 let nabízí Mary Kay neomezené příležitosti pro nezávislé kosmetické poradkyně po celém světě. Důvěra je jedním ze základních kamenů, na nichž byla značka Mary Kay vybudována. Právě v duchu této důvěry a naší filozofie Zlatého pravidla se zavazujeme chránit osobní údaje, které o vás shromažďujeme. 
 
Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny speciálně s ohledem na vás. Jsou v nich popsány informace, které od nezávislých kosmetických poradkyň shromažďujeme, způsob, jak jsou tyto informace používány a chráněny a také možnosti, které máte v souvislosti s tím, jak vaše informace používáme a sdílíme.
 
Na našich webových stránkách naleznete také samostatné Zásady ochrany osobních údajů, které se týkají osobních údajů zákazníků a dalších osob.
 
Kdo jsme

Mary Kay (Czech Republic) s.r.o., IČO: 25124749, se sídlem na adrese Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 , je členem celosvětové skupiny společností Mary Kay a je správcem údajů odpovědným za vaše osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou vydány jménem skupiny Mary Kay, takže když používáme v tomto oznámení výrazy „Mary Kay“, „my“, „nás“, „nám“, „námi“ nebo zájmeno „náš“ a jeho tvary, odkazujeme na příslušnou společnost ze skupiny Mary Kay, která je odpovědná za zpracování vašich údajů.
 
Pokud máte k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nějaké otázky, včetně jakýchkoliv požadavků na výkon vašich práv, kontaktujte nás, prosíme, pomocí níže uvedených údajů.
K rukám: Zákaznický servis
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o, 
Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 
Telefonní číslo: +420 296 114 111
 
Máte právo kdykoliv podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který je českým dozorným orgánem pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Zavazujeme se, že s vámi budeme spolupracovat na dosažení spravedlivého řešení jakékoliv stížnosti nebo obavy týkající se ochrany údajů. Spolupracujeme s národními orgány pro ochranu údajů, pokud se domnívají, že vznikl problém s ochranou údajů. Přesto bychom velice ocenili příležitost řešit vaše obavy ještě předtím, než se obrátíte na ÚOOÚ, proto prosíme, abyste nejprve kontaktovali nás. 

Informace, které shromažďujeme
 
Za účelem realizace našeho obchodního vztahu s vámi, coby nezávislou kosmetickou poradkyní, včetně poskytování aktuálních informací o přípravcích a obchodních informací pro efektivní fungování vašeho podnikání s Mary Kay, od vás nebo o vás Mary Kay shromažďuje následující informace: 
 
jméno, 
poštovní adresa, 
e-mailová adresa, 
uživatelské jméno a heslo, 
telefonní číslo a/nebo číslo mobilního telefonu, 
datum narození, 
věk,
pohlaví, 
demografické informace, 
rodinné informace vč. vašeho stavu, 
číslo nezávislé kosmetické poradkyně, 
jméno osoby, která vás k Mary Kay přivedla, vaší nezávislé Sales Director a nezávislé National Sales Director, 
osoby, které jste přivedla k Mary Kay, 
historii objednávek přípravků, 
platební informace (jako jsou finanční informace v souvislosti s vašimi objednávkami od společnosti), 
historii provizí resp. slev, 
informace o voláních na zákaznický servis včetně možných nahrávek telefonátů, pokud jste o tom byla před jeho uskutečněním informovaná, 
další informace, o které se s námi případně podělíte v rámci svého podnikání s Mary Kay, nebo které o vás sdílejí jiné nezávislé kosmetické poradkyně nebo spotřebitelé. 
 
Pokud si takové údaje konkrétně nevyžádáme nebo vás k tomu nevyzveme, žádáme vás, abyste nám nesdělovala žádné informace, které jsou podle právních předpisů Evropské Unie o ochraně údajů považovány za “osobitné kategorie“ osobních údajů (jako jsou například údaje o vašem zdraví). Pokud vás někdy o tyto informace požádáme, vyžádáme si váš výslovný souhlas s jejich shromažďováním a použitím a budeme je používat pouze ke konkrétním účelům, k nimž dáte svůj souhlas.
 
Jak tyto informace používáme
 
Jakožto nezávislá kosmetická poradkyně Mary Kay podnikáte sama za sebe, ale nejste při tom sama. Obecně používáme informace, které od vás a o vás shromažďujeme, k poskytování služeb a přípravků, které si vy a vaši zákazníci vyžádáte a k podpoře efektivního průběhu obchodní příležitosti s Mary Kay, ke splnění našich zákonných povinností, ke splnění smluvních povinností ve vztahu k vám a k níže uvedeným účelům, pokud na tom máme oprávněný zájem a pokud nad těmito zájmy nepřevažují vaše práva na ochranu osobních údajů. Vezměte, prosíme, na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě víc než jednoho právního základu v závislosti na konkrétním účelu, k nimž je využíváme. 
 
Konkrétněji se vaše informace používají k následujícímu: 
zasílání objednávek, vzorků, reklamních předmětů, přípravků a informací, 
informování o přípravcích, službách, promo akcích a výhodách nabízených Mary Kay nebo jejím prostřednictvím, 
vývoj nových přípravků a služeb, 
zapojení do výzev, programů, promo akcí nebo nabídek na základě vaší žádosti, 
poskytování informací o dalších službách, které jsme pro vaše pohodlí zajistili prostřednictvím třetích stran, 
vytvoření a správa vašeho účtu (účtů), 
vyřízení a evidence vašich požadavků, abychom mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
zpracování plateb za velkoobchodní nákupy a další služby, 
poskytování služeb, které vám pomohou lépe obsluhovat vaše zákaznice, 
ochrana před případnými podvodnými transakcemi a jejich identifikace, 
vytváření a poskytování informací o přípravcích, inzerce a obchodních nástrojů přizpůsobených na míru vašim zájmům, 
analýza používání našich přípravků, služeb, webových stránek, a naší komunikace s vámi pro zlepšování kvality našich služeb
porozumění tomu, jak používáte naše webové stránky, 
porozumění tomu, jak používáte obchodní nástroje poskytované Mary Kay, včetně osobních webových stránek a dalších nástrojů, 
stanovení efektivity naší propagace a promo akcí, 
vymáhání dodržování našich Obchodních podmínek a další řízení našeho vztahu s vámi, 
dodržování smlouvy s nezávislou kosmetickou poradkyní, smlouvy s nezávislou Sales Director anebo smlouvy s nezávislou National Sales Director podle toho, co připadá v úvahu, 
výpočet, zpracování a odeslání provizí, ocenění a odměn, 
zasílání obecné korespondence týkající se vašich smluv nebo vztahu s Mary Kay, 
dodržování podmínek našeho smluvního vztahu s vámi a dalšími nezávislými kosmetickými poradkyněmi, nezávislými Sales Director a nezávislými National Sales Director, 
správa našich webových stránek a služeb, abychom vám mohli nadále poskytovat nekonečné příležitosti během vašeho zapojení do podnikání s Mary Kay, 
splnění jakýchkoliv platných zákonných požadavků. 
 
Tyto informace budeme používat výhradně pro účely, pro které jsme je shromáždili, leda bychom opodstatněně usoudili, že je potřebujeme použít k jiným účelům a že tento účel je slučitelný s původním účelem. 
 
Používání cookies a dalších technologií 
 
Používáme cookies a další technologie ke shromažďování informací o vás, když navštěvujete naše stránky, používáte naše služby nebo si prohlížíte online reklamy či jiné informace na stránce Mary Kay InTouch® nebo marykay.cz. Rovněž můžeme tyto technologie používat k zajištění toho, aby bylo vaše prohlížení internetových stránek plynulejší. Níže uvádíme příklady informací, které můžeme pomocí těchto technologií shromažďovat: 
 
typ vašeho prohlížeče a operačního systému, 
IP adresa, 
webové stránky, které si prohlížíte, 
odkazy, na které klikáte, 
e-maily Mary Kay, které otevřete a/nebo přepošlete, 
nabídky nebo odkazy Mary Kay, k nimž se připojíte prostřednictvím e-mailů, 
webové stránky, které vás přivedou na naše stránky, nebo které navštívíte po odchodu z našich stránek, 
zvolené položky. 
 
Tyto informace používáme k tomu, abychom vám mohli nabídnout uživatelsky přívětivější zkušenost a vylepšit služby a informace, které vám poskytujeme. 
 
Vaše možnosti a jak získat přístup k vašim informacím 
 
Protože jste nezávislá kosmetická poradkyně, je nutné, abychom používali vaše osobní údaje za účelem realizace našeho obchodního vztahu s vámi a s dalšími osobami a abychom vám poskytovali nejaktuálnější informace, abyste mohla úspěšně provozovat své nezávislé podnikání s Mary Kay. Poskytujeme vám přístup k vašim osobním údajům a možnosti volby v souladu s platnou legislativou. 
 
Možnosti 
 
Dáváme vám možnost zvolit si, jak s vámi budeme komunikovat. 

Digitální a elektronické informace
 
S ohledem na vaše postavení nezávislé kosmetické poradkyně vám můžeme zasílat textové nebo e-mailové zprávy s propagačními sděleními, o nichž se domníváme, že vás budou zajímat. 
 
Zasílání konkrétních textových nebo e-mailových zpráv s propagačními sděleními od Mary Kay nebo třetích stran, které posílají informace naším jménem, můžete pozastavit tak, že budete postupovat podle jednoduchých pokynů obsažených v každé takovéto zprávě, kterou dostanete, nebo tím, že opustíte online komunitu pro nezávislé kosmetické poradkyně, nezávislé Sales Director nebo nezávislé National Sales Director, do které jste se přidala. Je možné, že bude nutné, abychom vám nadále elektronicky posílali určité informace s ohledem na podmínky vaší smlouvy s nezávislou kosmetickou poradkyní a vašeho vztahu se společností.
 
Poštovní zprávy 
 
S ohledem na vaše postavení nezávislé kosmetické poradkyně vám můžeme poštou zasílat nabídky, informace o přípravcích a marketingové nástroje, o nichž se domníváme, že vás budou zajímat.  Ačkoliv zasílání některých materiálů poštou je nezbytné s ohledem na vaše postavení nezávislé kosmetické poradkyně, můžete si pozastavit zasílání určité korespondence s propagačním obsahem od Mary Kay. Kontaktujte prosím zákaznický servis a aktualizujte své preference. 

UPOZORNĚNÍ: Pokud se rozhodnete, že od nás nechcete dostávat propagační sdělení, budeme váš požadavek respektovat do té míry, nakolik je to možné, abychom mohli nadále dodržovat naše ujednání s vámi, coby nezávislou kosmetickou poradkyní. Nadále vám budeme zasílat sdělení týkající se služeb. Můžeme potřebovat uchovávat informace, které jsme o vás shromáždili, pro účely vedení záznamů, smluvních požadavků, analýz nebo z jiných důvodů, a to v rozsahu povoleném zákonem. 
 
Přístup 
 
Přijímáme kroky vedoucí k tomu, aby byly vaše osobní údaje přesné. Máte možnost prohlížet si, opravit nebo aktualizovat osobní kontaktní informace, které poskytujete Mary Kay.  Většina programů Mary Kay nabízí přístup k osobním informacím a možnost jejich aktualizace online, včetně Mary Kay InTouch® a osobních webových stránek. Rovněž máte určitá zákonná práva, která jsou popsána níže v části „Práva subjektů údajů“. Pokud máte jakékoliv otázky, můžete nás kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů, nebo kontaktovat zákaznický servis, nebo globální tým pro ochranu údajů. 
 
Sdílení informací
 
Obecně nesdílíme osobní údaje se subjekty poskytujícími marketingové služby mimo Mary Kay. Existují okolnosti, kdy mohou být nezávislým kosmetickým poradkyním k dispozici speciální nabídky třetích stran, a v takových případech poskytneme vaše informace pouze tehdy, pokud jsme vám to jasně oznámili a získali váš souhlas.  
 
Vaše informace můžeme sdílet s potenciálními zákazníky, kteří nás kontaktovali s prosbou o doporučení nezávislé kosmetické poradkyně, pokud je to zákonem povoleno a/nebo pokud nám dáte konkrétní souhlas tyto informace předávat potenciálním zákaznicím.  
 
Sdílíme informace s dalšími nezávislými kosmetickými poradkyněmi, abychom umožnili plnění smluvních povinností podle smlouvy s nezávislou kosmetickou poradkyní, a to zejména s osobou, která vás k Mary Kay přivedla, s nezávislými Sales Directorkami a nezávislými National Sales Directorkami, a to za účelem plnění našich smluv s vámi a s nimi. Poskytujeme pouze informace nutné za účelem umožnění Vaší podpory a dodržování smluvních podmínek.
 
Externí dodavatelé služeb 
Využíváme externí dodavatele služeb k poskytování nejrůznějších služeb naším jménem. Při té příležitosti může být nutné, abychom s nimi sdíleli vaše osobní údaje, ale jen pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že našim dodavatelům služeb zpřístupníme pouze takové osobní údaje, které potřebují k realizaci svých služeb, a že vyžadujeme, aby tyto údaje chránili a nepoužívali je k žádným jiným účelům. Na dodavatele služeb se můžeme obracet v následujících případech: 
splnění vašich požadavků týkajících se produktů a služeb a zodpovězení vašich dotazů, 
hosting našich webových stránek a doručování našich e-mailů a SMS zpráv, 
zasílání vzorků přípravků, kontaktování těch, kteří uspěli v motivačních programech, správa plateb nebo podnikání jiných kroků naším jménem, 
analýza údajů, někdy v kombinaci s jinými zdroji, abychom vám, nebo na vaše vyžádání vašim zákaznicím, mohli posílat cílenější sdělení, 
provádění výzkumu a analýz údajů za účelem zlepšení našich přípravků, služeb a stránek, 
provádění dalších služeb, které si vyžádáme. 

Sdílení informací v rámci komunity nezávislých kosmetických poradkyň Mary Kay
pro účely ocenění a předání cen,
pro umožnění mentorství a spojení s komunitou nezávislých kosmetických poradkyň.

Další situace
Vaše osobní údaje rovněž můžeme zpřístupnit:
za účelem poskytnutí prvotřídní služby zlatého pravidla po celém světě můžeme pomocí zabezpečeného prostředí sdílet osobní informace s dalšími subjekty Mary Kay,
když jsme povinni to udělat ze zákona a/nebo na základě rozhodnutí veřejných orgánů.

Můžeme sdílet souhrnné informace, které vás nebudou identifikovat, pro účely obecných obchodních analýz. Například můžeme zpřístupnit počet návštěvníků stránek nebo uživatelů služeb Mary Kay.

Předání údajů 
 
Můžeme předávat osobní údaje do databází Mary Kay, včetně databází Mary Kay, Inc., které se nacházejí v jiných zemích, než je země, ve které byly informace poskytnuty, a to včetně Spojeného království, Spojených států a Ruské federace. Globální program ochrany údajů Mary Kay, Inc. vyžaduje tutéž úroveň zabezpečení a ochrany osobních údajů ve všech zeměpisných oblastech, přičemž jsou zavedeny postupy a uzavřeny smlouvy, které pomáhají zajistit, aby tomu tak bylo. 
 
Údaje mohou být předány dodavateli nebo obchodnímu partnerovi za účelem poskytování služeb pro Mary Kay, jako je rozesílání informací nebo vzorků. Tito dodavatelé a obchodní partneři jsou povinni chránit a spravovat osobní údaje při zachovávání týchž vysokých standardů jako Mary Kay a nemohou je používat pro jiné účely než k poskytování služeb, které si Mary Kay vyžádala. (Vizte část „Externí dodavatelé služeb“ výše.)
 
Vaše údaje můžeme zpřístupnit do zemí mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“).  Tyto země, mezi něž patří Spojené státy, nemusejí podléhat zákonům, které poskytují tutéž úroveň ochrany, jakou poskytuje EHP. Za účelem zajištění odpovídající ochrany osobních údajů, které získá Mary Kay Inc. ve Spojených státech, ze zemí EHP, se Mary Kay Inc. autocertifikovala v rámci Štítu EU–USA na ochranu soukromí (dále jako „Štít EU-USA“), který zavedlo Ministerstvo obchodu USA, a dodržuje rámcové zásady Štítu EU-USA na ochranu soukromí, které se týkají shromažďování, používání, a uchovávání osobních údajů, které jí jsou předány z EHP. V případě rozporu mezi těmito zásadami ochrany údajů a zásadami ochrany údajů Štítu EU-USA mají přednost zásady ochrany údajů Štítu EU-USA. Pokud se chcete dozvědět více o Štítu EU–USA na ochranu soukromí a pokud si chcete prohlédnout autocertifikaci Mary Kay Inc., navštivte prosím https://www.privacyshield.gov/.

Zavazujeme se, že s vámi budeme spolupracovat na dosažení spravedlivého řešení jakékoliv stížnosti nebo obavy týkající se ochrany údajů. Spolupracujeme s národními orgány pro ochranu údajů, pokud se domnívají, že vznikl problém s ochranou údajů. 

Mary Kay Inc. se účastní akreditovaného obchodního programu US Council of Better Business Bureau. Další informace o tomto programu a jeho postupu pro řešení sporů jsou dostupné na adrese http://www.bbb.org/.

Práva na ochranu osobních údajů v Evropské unii
Společnost Mary Kay Inc. se zavazuje řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Osoby z Evropské unie, Spojeného království (včetně Gibraltaru), které mají dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, by měly nejprve kontaktovat společnost Mary Kay způsobem uvedeným v těchto zásadách.
Společnost Mary Kay Inc. se dále zavázala postoupit nevyřešené stížnosti na ochranu osobních údajů podle zásad DPF nezávislému mechanismu řešení sporů, Data Privacy Framework Services, který ve Spojených státech provozuje BBB National Programs. Pokud neobdržíte včasné potvrzení své stížnosti nebo pokud vaše stížnost není uspokojivě vyřízena, navštivte, prosíme, https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers, kde získáte další informace a můžete podat stížnost. Tato služba je vám poskytována zdarma. 

Pokud se vaši stížnost DPF nepodaří vyřešit výše uvedenými kanály, můžete za určitých podmínek uplatnit závazné rozhodčí řízení pro některé zbývající nároky, které nebyly vyřešeny jinými nápravnými mechanismy. Viz https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf.
 
V případě zpřístupnění údajů do jiné země mimo EHP, než USA, uzavřeme s příjemci údajů dohodu s cílem zajistit přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů založenou na vhodných zárukách vyžadovaných právními předpisy, včetně standardních smluvních doložek o ochraně osobních údajů vydaných pro tyto účely Evropskou komisí. Kopie těchto doložek jsou k dispozici na vyžádání.
 
Bezpečnost 
 
Mary Kay chrání osobní údaje, které zpracovává, pomocí bezpečnostních postupů a opatření, která jsou v oboru standardní, aby zabránila ztrátě informací, jejich zneužití, neoprávněnému přístupu k nim, jejich zveřejnění nebo pozměnění. Přístup k těmto osobním údajům omezujeme na ty, kdo z obchodních důvodů tyto informace potřebují, a jinak zaručujeme, že naše bezpečnostní opatření jsou úměrná újmě, kterou by mohla způsobit případná ztráta informací, jejich zneužití, neoprávněný přístup k nim, jejich zveřejnění nebo pozměnění. Osobní údaje neuchováváme déle, než je to nezbytně nutné ke splnění účelu, pro který byly informace shromážděny, ačkoliv v některých případech je na základě smlouvy, zákona či jiného předpisu nutné, aby osobní údaje nebyly po nějakou dobu smazány. 
 
Rovněž jsme zavedli postupy pro řešení případných podezření na porušení ochrany údajů a budeme vás a příslušný regulační orgán o případném takovém porušení informovat, pokud nám to právní předpisy ukládají.
 
Uchovávání údajů
 
Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tak dlouho, jak je to nutné ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, a to včetně účelů uspokojení jakýchkoliv zákonných nebo účetních požadavků. Při určování odpovídající doby uchovávání zohledňujeme množství, povahu a citlivost údajů, potenciální riziko újmy v důsledku neoprávněného použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, pro které tyto údaje zpracováváme, to, zda je možno dosáhnout těchto účelů jinými prostředky, a platné zákonné požadavky. Nahrávky telefonických hovorů při komunikaci s vámi uchováváme po dobu 3 měsíců. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
 
Za určitých okolností nás můžete požádat o smazání vašich údajů: další informace najdete v části „Práva subjektu údajů“ níže.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že v některých případech budeme ze zákona povinni uchovávat některé údaje i poté, co nám tuto žádost doručíte. 
 
Pokud provedeme anonymizaci vašich údajů, aby nebylo nadále možné je spojovat s vaší osobou (například pro účely výzkumu nebo statistické účely), můžeme tyto informace používat neomezeně, aniž bychom vám to museli dále oznamovat.
 
Práva subjektu údajů
 
Pokud vaše osobní údaje shromažďuje a používá Mary Kay (Czech Republic) s.r.o. nebo pokud jste nezávislá kosmetická poradkyně se sídlem v Evropské unii a vaše osobní údaje shromažďuje nebo používá kterákoliv společnost ze skupiny Mary Kay, máte ze zákona určitá práva, která jsou známá jako „práva subjektu údajů“, a která mohou podléhat určitým omezením a/nebo restrikcím. Tato práva zahrnují právo: (i) požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz; ii) dosáhnout omezení zpracovávání vašich osobních údajů nebo podat proti tomuto zpracovávání námitku a (iii) požadovat, aby vám nebo třetí straně byla poskytnuta kopie vašich osobních údajů v digitálním formátu. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás, prosíme, pomocí kontaktních údajů stanovených v těchto Zásadách.
 
Za přístup ke svým osobním údajům nebo výkon kteréhokoliv z výše uvedených práv nebudete platit žádný poplatek. Pokud však bude vaše žádost zjevně neopodstatněná, nadměrně se opakující nebo povede ke zbytečným nákladům, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek anebo můžeme za těchto okolností odmítnout váš požadavek splnit. Za účelem ověření vaší totožnosti pro účely vašeho přístupu k vašim osobním údajům nebo výkonu jiného z vašich práv může být potřeba, abychom si od vás vyžádali konkrétní informace, díky čemuž zajistíme, že vaše osobní údaje nebudou zveřejněny neoprávněné osobě. 

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů
 
Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit a veškeré změny se stanou účinnými v okamžiku zveřejnění revidované verze Zásad ochrany osobních údajů na webové stránce Mary Kay (Czech Republic) s.r.o. nebo jiným způsobem požadovaným zákonem. Pokud v Zásadách ochrany osobních údajů provedeme podstatné změny, informujeme vás o tom zveřejněním oznámení na webových stránkách Mary Kay (Czech Republic) s.r.o. ještě předtím, než se změna stane účinnou.
 
Kontaktujte nás 
 
Pokud máte nějaké obavy týkající se bezpečnosti vašich informací v souvislosti s Mary Kay nebo některou z našich webových stránek nebo pokud máte další otázky týkající se Zásad ochrany osobních údajů Mary Kay, kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených kontaktních údajů:
K rukám: Zákaznický servis
Mary Kay (Czech Republic) s.r.o.,
Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8 
Telefonní číslo: +420 296 114 111
 
nebo na 
 
Mary Kay Global Privacy Team (Globální tým Mary Kay pro ochranu údajů)
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 USA
1-800-453-1140
 
 

Zásady ochrany osobních údjaů na osobních webových stránkách

Společnost Mary Kay je hrdá, že může podporovat úsilí nezávislých kosmetických poradkyň Mary Kay pomocí programů, jako jsou Osobní webové stránky Mary Kay®, které dávají nezávislým kosmetickým poradkyním příležitost oslovit jejich zákaznice prostřednictvím online nástrojů a pomocí příhodného nepřetržitého přístupu k informacím o přípravcích a službách Mary Kay®, které vám nezávislá kosmetická poradkyně nabízí.
Když své nezávislé kosmetické poradkyni poskytnete své osobní údaje prostřednictvím její Osobní webové stránky, vaše informace jsou jménem vaší nezávislé kosmetické poradkyně umístěny na bezpečné místo. Informace o vás budou sdíleny s Mary Kay, ale nebudou bez vašeho souhlasu sdíleny s nikým jiným, než je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Kdo jsme

Vaše nezávislá kosmetická poradkyně je nezávislá kosmetická poradkyně, na jejíchž Osobních webových stránkách poskytujete anebo jste poskytli své osobní údaje. Kontaktní údaje vaší nezávislé kosmetické poradkyně najdete na jejích Osobních webových stránkách.
Mary Kay (Czech Republic) s.r.o., IČO: 25124749, se sídlem na adrese Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8, je členem celosvětové skupiny společností Mary Kay a když používáme v těchto zásadách výraz „Mary Kay“, odkazujeme na příslušnou společnost skupiny Mary Kay, která je odpovědná za zpracování vašich údajů.
 
Pokud máte k těmto Zásadám ochrany osobních údajů nějaké otázky, včetně jakýchkoliv požadavků na výkon vašich práv, kontaktujte, prosíme, vaší nezávislou kosmetickou poradkyni nebo Mary Kay pomocí výše uvedených údajů.
Máte právo kdykoliv podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který je českým dozorným orgánem pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/). Zavazujeme se, že s vámi budeme spolupracovat na dosažení spravedlivého řešení jakékoliv stížnosti nebo obavy týkající se ochrany údajů. Spolupracujeme s národními orgány pro ochranu údajů, pokud se domnívají, že vznikl problém s ochranou údajů. Přesto bychom velice ocenili příležitost řešit vaše obavy ještě předtím, než se obrátíte na ÚOOÚ, proto prosíme, abyste nejprve kontaktovali nás. 

Informace shromažďované na Osobních webových stránkách Mary Kay®

Informace, které se rozhodnete své nezávislé kosmetické poradkyni na jejích Osobních webových stránkách sdělit, mohou zahrnovat následující:

jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa,
uživatelské jméno a heslo,
telefonní číslo
věk,
datum narození,
jméno vaší nezávislé kosmetické poradkyně,
typ pleti, její tón a informace týkající se preferencí v oblasti péče o pleť a kosmetiky,
další informace o vás, jako je vaše pohlaví, preference a/nebo chování týkající se používání přípravků,
demografické informace,
preference týkající se budoucích sdělení,
kontaktní informace na přátele nebo rodinné příslušníky, u nichž si můžete přát, aby je vaše nezávislá kosmetická poradkyně kontaktovala.

Když jste na Osobních webových stránkách své nezávislé kosmetické poradkyně, ke shromažďování údajů o vás a vašem používání těchto webových stránek jsou využívána cookies a další technologie. Níže uvádíme příklady informací, které můžeme pomocí těchto technologií shromažďovat:
 
typ vašeho prohlížeče a operačního systému, 
webové stránky, které si prohlížíte, 
odkazy, na které klikáte,
IP adresa,  
webové stránky, které jste navštívili před příchodem na naše webové stránky, 
nabídky nebo odkazy, na které přejdete z Osobních webových stránek,
informace o vašem prohlížení Osobních webových stránek nebo o stránkách, které navštívíte následně,
informace o „nákupním seznamu,“
historie nákupů

Jak jsou tyto informace používány

Vaše nezávislá kosmetická poradkyně používá informace, které poskytnete na Osobních webových stránkách, k následujícímu:

poskytování služeb mimořádné kvality,
informování o nových přípravcích a promo akcích, které by pro vás mohly být zajímavé,
komunikace s vámi ohledně vašich objednávek přípravků a preferencí, 
umožnění prodeje přípravků vaší osobě,
zajištění objednávek a dodávek přípravků,
porozumění vašim preferencím týkající se přípravků a zasílání informací nebo vzorků,
poskytování informací o speciálních nabídkách, promo akcích nebo soutěžích,
domlouvání schůzek nebo poskytování informací o pořádání akcí,
zasílání oznámení týkajících se nákupu, platby a dodání přípravků.

Mary Kay používá informace, které poskytnete na osobních webových stránkách, k následujícímu:

ochrana před případnými podvodnými transakcemi a jejich identifikace,
asistence nezávislé kosmetické poradkyni s identifikací vašich preferencí,
analýza používání přípravků, služeb a webových stránek Mary Kay,
porozumění tomu, jak jste se dostali na Osobní webové stránky a jak je používáte, abychom je mohli zlepšit pro vás i vaši nezávislou kosmetickou poradkyni,
stanovení efektivity Osobních webových stránek,
vymáhání dodržování obchodních podmínek pro Osobní webové stránky a jiné řízení a zabezpečování stránek a podnikání,
dotazování, zda si přejete zúčastnit se marketingového průzkumu, a následné kontaktování vaší osoby, pokud nám dáte souhlas,
umožnění komunikace nebo poskytnutí informací, které jste si od své nezávislé kosmetické poradkyně vyžádali.

Tyto informace budeme používat výhradně pro účely, pro které jsme je shromáždili, leda bychom opodstatněně usoudili, že je potřebujeme použít k jiným účelům a že tento účel je slučitelný s původním účelem.

Vaše volby a jak získat přístup k vašim informacím

Při používání Osobních webových stránek poskytujete své osobní údaje své nezávislé kosmetické poradkyni. Mary Kay má k těmto informacím o vás rovněž přístup za účelem poskytování svých služeb vám a vaší nezávislé kosmetické poradkyni, jak je to uvedeno v části „Jak jsou tyto informace používány“ výše. Chceme vás ovšem ujistit, že Mary Kay bude s informacemi o vás, které jste poskytli prostřednictvím Osobních webových stránek, nakládat v souladu se standardy stanovenými v našich Zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů a Globálních zásadách o ochraně osobních údajů Mary Kay. Projděte si prosím uvedené Zásady ochrany údajů, abyste získali další informace. 
Pokud poskytnete informace přímo Mary Kay prostřednictvím Osobních webových stránek, můžete kontaktovat přímo Mary Kay s požadavkem na zastavení budoucí komunikace přímo ze strany Mary Kay ve vztahu k Osobním webovým stránkám. Kontaktujte prosím Mary Kay, pokud máte zájem o více informací nebo chcete vznést požadavek na zastavení komunikace. Pokud budete požadovat, aby vám vaše nezávislá kosmetická poradkyně nepřeposílala nebo jinak nezasílala informace, které vám nejsou zasílány přímo Mary Kay prostřednictvím Osobních webových stránek, musíte kontaktovat svou nezávislou kosmetickou poradkyni.
Osobní údaje, které poskytnete přes Osobní webové stránky, si můžete prohlédnout, opravit je nebo je aktualizovat tak, že budete kontaktovat svou nezávislou kosmetickou poradkyni. Rovněž máte určitá zákonná práva, která jsou popsána níže v části „Práva subjektů údajů“. Pokud máte jakékoliv otázky, můžete kontaktovat buď svou nezávislou kosmetickou poradkyni, nebo Mary Kay pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

Externí dodavatelé služeb 

Vaše nezávislá kosmetická poradkyně se může rozhodnout, že využije služby nabízené Mary Kay a externími dodavateli služeb, aby vám mohla poskytovat efektivní služby vysoké kvality. Při té příležitosti může být nutné, aby s nimi vaše nezávislá kosmetická poradkyně nebo Mary Kay sdílely vaše osobní údaje, ale jen pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že našim dodavatelům služeb zpřístupníme pouze takové osobní údaje, které potřebují k realizaci svých služeb, a že vyžadujeme, aby tyto údaje chránili a nepoužívali je k žádným jiným účelům. 

Externí dodavatelé služeb mohou být využiti k následujícímu:

splnění vašich požadavků týkajících se produktů a služeb, 
hosting našich webových stránek a doručování našich e-mailů a SMS zpráv, 
zasílání vzorků přípravků, kontaktování vítězů soutěží, nebo plnění jiných úkolů jménem vaší nezávislé kosmetické poradkyně,
analýza údajů, někdy v kombinaci s jinými zdroji, abychom vám mohli posílat cílenější sdělení, 
provádění výzkumu a analýz údajů za účelem zlepšení našich přípravků, služeb a stránek, které jsou vám přístupné, 
zjednodušení zpracování objednávek. 

Bezpečnost 
 
Mary Kay se zavazuje, že bude osobní údaje uchovávat zabezpečené. Máme zavedeny příslušné technické, administrativní a fyzické postupy k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním informací.
Přístup k těmto osobním údajům omezuje Mary Kay na ty, kdo z obchodních důvodů tyto informace potřebují, a jinak zaručujeme, že naše bezpečnostní opatření jsou úměrná újmě, kterou by mohla způsobit případná ztráta informací, jejich zneužití, neoprávněný přístup k nim, jejich zveřejnění nebo pozměnění. Osobní informace neuchováváme déle, než je to nezbytně nutné ke splnění účelu, pro který byly informace shromážděny, ačkoliv v některých případech je na základě smlouvy, zákona či jiného předpisu nutné, aby osobní údaje nebyly po nějakou dobu smazány. 
 
Rovněž jsme zavedli postupy pro řešení případných podezření na porušení ochrany údajů a budeme vás a příslušný regulační orgán o případném takovém porušení informovat, pokud nám to právní předpisy ukládají.
 
Když poskytneme vaše osobní informace externím dodavatelům služeb, vyžadujeme, aby tyto společnosti informace chránily a nepoužily je k žádnému jinému účelu.
Když shromažďujeme a přenášíme citlivé informace, snažíme se k ochraně těchto informací používat postupy, které jsou v oboru standardní.

Předání údajů 
 
Vaše osobní údaje mohou být předány do databází Mary Kay, včetně databází Mary Kay, Inc., které se nacházejí v jiných zemích, než je země, ve které byly informace poskytnuty, a to včetně Spojeného království, Spojených států a Ruské federace. Globální program ochrany údajů Mary Kay, Inc. vyžaduje tutéž úroveň zabezpečení a ochrany osobních údajů ve všech zeměpisných oblastech, přičemž jsou zavedeny postupy a uzavřeny smlouvy, které pomáhají zajistit, aby tomu tak bylo. 
 
Vaše osobní údaje mohou být předány dodavateli nebo obchodnímu partnerovi za účelem poskytování služeb pro nezávislou kosmetickou poradkyni, jako je cílená e-mailová komunikace, rozesílání informací nebo vzorků. Tito dodavatelé a obchodní partneři jsou povinni chránit a spravovat osobní údaje při zachovávání týchž vysokých standardů jako Mary Kay a nemohou je používat pro jiné účely než k poskytování služeb, které si Mary Kay vyžádala. (Vizte část „Externí dodavatelé služeb“ výše.)

Společnost Mary Kay Inc. dodržuje Rámec pro ochranu osobních údajů – DPF (Data Privacy Framework) mezi EU a USA (dále jen EU-USA DPF) a rozšíření Rámce pro ochranu osobních údajů EU-USA ve Spojeném království ustanovené Ministerstvem obchodu USA, pokud jde o shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských zemí Evropské unie a Spojeného království (včetně Gibraltaru) předávaných do USA. 

Společnost Mary Kay Inc. se sama certifikovala a tím potvrdila Ministerstvu obchodu USA, že dodržuje Zásady EU-USA DPF, pokud jde o zpracování osobních údajů získaných z Evropské unie na základě EU-USA DPF. Pokud dojde k rozporu mezi podmínkami v těchto zásadách ochrany osobních údajů a Zásadami Rámce EU-USA DPF, platí Zásady Rámce EU-USA DPF. 

Pokud se chcete dozvědět více o programu Data Privacy Framework (DPF) a autocertifikaci Mary Kay Inc., navštivte, prosíme, www.dataprivacyframework.gov/

Mary Kay Inc. se účastní akreditovaného obchodního programu US Council of Better Business Bureau. Další informace o tomto programu a jeho postupu pro řešení sporů jsou dostupné na adrese http://www.bbb.org/.

Práva na ochranu osobních údajů v Evropské unii

Společnost Mary Kay Inc. se zavazuje řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Osoby z Evropské unie, Spojeného království (včetně Gibraltaru), které mají dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, by měly nejprve kontaktovat společnost Mary Kay způsobem uvedeným v těchto zásadách.
Společnost Mary Kay Inc. se dále zavázala postoupit nevyřešené stížnosti na ochranu osobních údajů podle zásad DPF nezávislému mechanismu řešení sporů, Data Privacy Framework Services, který ve Spojených státech provozuje BBB National Programs. Pokud neobdržíte včasné potvrzení své stížnosti nebo pokud vaše stížnost není uspokojivě vyřízena, navštivte, prosíme, https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers, kde získáte další informace a můžete podat stížnost. Tato služba je vám poskytována zdarma. 

Pokud se vaši stížnost DPF nepodaří vyřešit výše uvedenými kanály, můžete za určitých podmínek uplatnit závazné rozhodčí řízení pro některé zbývající nároky, které nebyly vyřešeny jinými nápravnými mechanismy. Viz https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf.
 
V případě zpřístupnění údajů do jiné země mimo EHP, než USA, uzavřeme s příjemci údajů dohodu s cílem zajistit přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů založenou na vhodných zárukách vyžadovaných právními předpisy, včetně standardních smluvních doložek o ochraně osobních údajů vydaných pro tyto účely Evropskou komisí. Kopie těchto doložek jsou k dispozici na vyžádání.
 
Uchovávání údajů
 
Vaše osobní údaje budou uchovávány jen tak dlouho, jak je to nutné ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, a to včetně účelů uspokojení jakýchkoliv zákonných nebo účetních požadavků. Při určování odpovídající doby uchovávání zohledňujeme množství, povahu a citlivost údajů, potenciální riziko újmy v důsledku neoprávněného použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, pro které tyto údaje zpracováváme, to, zda je možno dosáhnout těchto účelů jinými prostředky, a platné zákonné požadavky.
 
Za určitých okolností můžete požádat nezávislou kosmetickou poradkyni nebo Mary Kay o smazání vašich údajů: další informace najdete v části „Práva subjektu údajů“ níže. 
 
Pokud budou vaše osobní údaje anonymizované, aby nebylo nadále možné je spojovat s vaší osobou (například pro účely výzkumu nebo statistické účely), můžeme tyto informace používat neomezeně, aniž bychom vám to museli dále oznamovat.
 
Práva subjektu údajů
 
Máte ze zákona určitá práva, která jsou známá jako „práva subjektu údajů“, a která mohou podléhat určitým omezením a/nebo restrikcím. Tato práva zahrnují právo: (i) požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz; ii) dosáhnout omezení zpracovávání vašich osobních údajů nebo podat proti tomuto zpracovávání námitku a (iii) požadovat, aby vám nebo třetí straně byla poskytnuta kopie vašich osobních údajů v digitálním formátu. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás, prosíme, pomocí kontaktních údajů stanovených v těchto Zásadách, anebo kontaktujte nezávislou kosmetickou poradkyni, které jste poskytli své osobní údaje.
 
Za přístup ke svým osobním údajům nebo výkon kteréhokoliv z výše uvedených práv nebudete platit žádný poplatek. Pokud však bude vaše žádost zjevně neopodstatněná, nadměrně se opakující nebo povede ke zbytečným nákladům, můžeme vám účtovat přiměřený poplatek anebo můžeme za těchto okolností odmítnout váš požadavek splnit. Za účelem ověření vaší totožnosti pro účely vašeho přístupu k vašim osobním údajům nebo výkonu jiného z vašich práv může být potřeba, abychom si od vás vyžádali konkrétní informace, díky čemuž zajistíme, že vaše osobní údaje nebudou zveřejněny neoprávněné osobě. 

 
Kontaktujte nás 

Pokud máte nějaké obavy nebo otázky týkající se bezpečnosti vašich informací nebo pokud máte nějaké dodatečné otázky týkající se ochrany údajů v souvislosti s osobními údaji poskytnutými na Osobních webových stránkách, kontaktujte prosím svou nezávislou kosmetickou poradkyni, jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny na jejích Osobních webových stránkách, nebo kontaktujte Mary Kay pomocí níže uvedených kontaktních údajů:
K rukám: Zákaznický servis
Mary Kay (Czech Republic), s.r.o, 
Menclova 2538/2, 180 00 Praha 8
Telefonní číslo: +420 296 114 111
 
 nebo na 
 
Mary Kay Global Privacy Team (Globální tým Mary Kay pro ochranu údajů)
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001 USA
1-800-453-1140