PODMÍNKY POUŽITÍ SLUŽEB HODNOCENÍ A RECENZE ZÁKAZNÍKŮ A OTÁZKY A ODPOVĚDI 

Podmínkami použití se řídí vaše chování spojené se službami Zákaznické hodnocení a recenze a/nebo Otázky a odpovědi, které nabízí společnostMary Kay Inc. („Mary Kay“ neboSlužba HRZ“).

Odesláním jakéhokoliv Obsahu (tak jak je definován níže) společnostiMary Kay, prostřednictvím nebo ve spojitosti se službou HRZ, zaručujete, že:

  • jste výhradním autorem a vlastníkem práv duševního vlastnictví týkajících se Obsahu nebo vlastníte veškerá práva, oprávnění nebo zmocnění nezbytné pro udělení práv společnosti Mary Kay k veškerému obsahu, který odesíláte;
  • v případě, že vámi zaslaný Obsah zahrnuje jakýkoliv Obsah třetích stran, obdržel/a jste veškerá nezbytná oprávnění, licence, povolení, k odeslání Obsahu a udělení práv společnosti Mary Kay používat tento Obsah pro jakýkoliv účel, bezplatně a bez nároku na jakoukoliv odměnu vám nebo komukoliv jinému;
  • jste se dobrovolně zřekli veškerýchosobnostních práv, která můžete k danému Obsahu mít;
  • veškerý vámi zveřejněný Obsah je přesný a neporušuje žádné zákony, vyhlášky ani nařízení (včetně, nikoliv však výhradně, těch, které upravují ochranu spotřebitele, nekalou soutěž, diskriminaci nebo klamavou reklamu);
  • je vám nejméně 15 let;
  • použití Obsahu, který posíláte, nebude porušením těchto Podmínek použití a nepovede k újmě žádné osoby ani jiného subjektu;
  • používání vašeho Obsahu ze strany Mary Kay neporušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva nebo práva na publicitu nebo soukromí nebo jinak nezpůsobí porušení platných zákonů ze strany Mary Kay.

 

Dále souhlasíte, že nesmíte odesílat žádný Obsah:

  • o kterém je vám známo, že je nepravdivý, nepřesný či zavádějící;
  • který porušuje autorské právo, patent, ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva či práva na publicitu nebo soukromí jakékoli třetí strany;
  • který je porušením jakéhokoli zákona, vyhlášky nebo nařízení (včetně, nikoli však výlučně těch, jimiž se upravuje, ochrana spotřebitele, nekalá soutěž, diskriminace či klamavá reklama);
  • který se pokládá nebo může být opodstatněně pokládán za hanlivý, urážlivý, nenávistný, zaujatý či urážlivý s ohledem na rasovou příslušnost či náboženství, nezákonné vyhrožování nebo nezákonné obtěžování vůči jakémukoli jedinci, partnerství či společnosti;
  • za který vám byla poskytnuta jakákoli odměna či kompenzace od jakékoli neschválené třetí strany;
  • jehož součástí jsou jakékoli informace, které obsahují odkazy na jiné webové stránky, adresy, e-mailové adresy nebo telefonní čísla;
  • který obsahuje jakékoli počítačové viry, červy nebo jiné programy či soubory představující potenciální poškození počítače nebo souborů.

 

Pro účely těchto Podmínek použití se: (1) výrazemObsahrozumí a zahrnuje zejména video, audio, fotografie, obrázky, ilustrace, animace, loga, nástroje, psané příspěvky, odpovědi, komentáře, informace, data, text, grafiky, ikony, soubory ke stažení, rozhraní, software, skripty, spustitelné soubory, zdrojový kód a interaktivní prvky, jakož i výběr a uspořádání, z nichž každý může být generován, poskytován nebo jinak zpřístupněn na nebo prostřednictvím služeb HRZ; (2) pojmemObsah vytvořený uživatelemnebo „OVU“ se rozumí Obsah, stejně jako jméno, přezdívka na sociálních sítích, obrazová, hlasová a práva vztahující se k lidské podobě, která uživatel odesílá, převádí, přispívá, označuje, na které odkazuje nebo které jinak poskytuje nebo zpřístupňuje prostřednictvím služby HRZ. Obsah zahrnuje, bez omezení, všechen OVU.

 

Když odesíláte, převádíte, odkazujete, zveřejňujete, označujete, nahráváte nebo jinak poskytujete nebo zpřístupňujete OVU Mary Kay prostřednictvím služeb HRZ, udělujete Mary Kay neomezené, neexkluzivní, bezúplatné, bez licenčních poplatků, trvalé, neodvolatelné a celosvětové právo a licence k používání, reprodukci, úpravě, mazání, přizpůsobení, publikování, překladu, tvorbě odvozených děl, distribuci, zobrazování, uchování, hostování, ukládání, ukládání do mezipaměti, přenášení a opatření autorskými právy na tento OVU po celém světě v jakémkoli médiu, nyní známém nebo později vytvořeném nebo vyvinutém, pro jakýkoli zákonný účel, včetně komerčních, reklamních a propagačních účelů. Dále se neodvolatelně vzdáváte jakýchkoliosobnostních právnebo jiných práv, s respektem k autorství nebo integritě materiálů týkajících se OVU, které můžete mít podle jakéhokoli platného práva v rámci jakéhokoli právního systému.  Mary Kay není povinna používat OVU ani informace, které byly zaslány. Kromě toho, když poskytujete OVU prostřednictvím služby HRZ, výslovně souhlasíte s tím, že Mary Kay může volně používat pro jakýkoli účel (včetně, ale nejen, vývoje, výroby, reklamy a marketingu produktů) jakékoli nápady, umělecká díla, vynálezy, vývojové trendy, návrhy nebo koncepty obsažené v jakémkoli OVU, které poskytujete. Jakékoli takové použití je bezplatné a bez nároku na náhradu vám nebo ostatním.

 

Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že si Mary Kay vyhrazuje právo (ale nemá žádnou povinnost) na základě svého vlastního uvážení provádět jakékoli z následujících úkonů: (i) sledovat OVU; (ii) pozměňovat, odstraňovat nebo odmítat zveřejnění jakéhokoli OVU; a / nebo (iii) poskytnout jakékoli OVU a okolnosti jejího předání jakékoli třetí straně.

 

Dále udělujete Mary Kay věčné, neodvolatelné, bezplatné a celosvětové právo (ale ne povinnost) a licenci k použití jakéhokoli jména, obrázku, vyobrazení, hlasu, uživatelského jména, názvu účtu, přezdívky na sociálních sítích nebo jiných osobních identifikátorů přidružených k odeslanému OVU. Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím těchto stránek budou zpracovávány v souladu s Zásadami ochrany osobních údajů těchto stránek.

 

Berete na vědomí, že vaše OVU může být prodáno, vysíláno, distribuováno nebo publikováno a pokud nemáte právo předložit OVU pro takové použití, může vás to vystavit odpovědnosti. Mary Kay nebude zodpovědná za jakékoli použití vašeho OVU společností Mary Kay v souladu s těmito Podmínkami použití.

 

Ačkoli OVU může být zveřejněno, publikováno, nahráno nebo jinak použito na těchto stránkách nebo zpřístupněno prostřednictvím této služby, zveřejnění těchto OVU nepředstavuje podporu Mary Kay. Mary Kay nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nároky, včetně, bez omezení, ztráty nebo újmy skutečného, hmotného nebo duševního vlastnictví, porušení osobních práv nebo práv na soukromí, skutečných, následných nebo represivních škod, újmy osob nebo neoprávněného úmrtí ve spojitosti s jakýmkoliv OVU poskytovaným prostřednictvím služby HRZ.

 

Pokud vám Mary Kay ukončí registraci, účet nebo odběr, berete na vědomí, že licence, kterou udělíte Mary Kay, pokračuje, i když přestanete používat službu HRZ, a to především z důvodu sociální povahy Obsahu sdíleného prostřednictvím služby HRZ - když něco odešlete veřejně, jiní se mohou rozhodnout to komentovat, začlenit vaše OVU do společenské konverzace, která nemůže být později vymazána bez zpětné cenzury komentářů ostatních.

 

Po vymazání jednotlivých částí OVU ze služby HRZ vynaloží Mary Kay přiměřené úsilí, aby byla taková OVU nedostupná prostřednictvím služby HRZ; berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že: (a) odstraněná OVU může v přiměřené době přetrvávat v mezipaměti nebo zálohách a (b) kopie nebo odkazy na OVU nemohou být zcela odstraněny (například vzhledem k povaze sociálních médií).

 

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnostMary Kay (a její funkcionáře, ředitele, jednatele, dceřiné společnosti, sdružené podniky, zaměstnance a poskytovatele služeb z řad třetích stran, včetně, avšak bez omezení na společnost PowerReviews, Inc.) a budete ji hájit v případě jakýchkoliv nároků, požadavků a škod (vzniklých přímo i následně) jakéhokoli typu a povahy, známých i neznámých, včetně přiměřených právních nákladů, které vzniknou následkem porušení vašich povinností a záruk stanovených výše nebo následkem vašeho porušení jakéhokoli práva nebo práv třetí strany.

 

Veškerý odeslaný Obsah lze použít výhradně podle rozhodnutí společnostiMary Kay. Mary Kaysi vyhrazuje právo změnit, zestručnit, pozdržet vydání, odebrat či odstranit jakýkoli Obsah na webu společnostiMary Kay nebo Osobních webových stránkách Mary Kay, jež podle výhradního rozhodnutí společnostiMary Kayporušuje zásady platné pro Obsah nebo jakékoli jiné ujednání těchto Podmínek použití. Mary Kaynezaručuje, že budete mít prostřednictvím společnostiMary Kaymožnost odeslaný Obsah odstraňovat nebo upravovat. Hodnocení a psané komentáře jsou obecně publikovány do dvou čtyř pracovních dní. SpolečnostMary Kaysi však vyhrazuje právo odstranit nebo odmítnout publikovat jakýkoli odeslaný Obsah v míře povolené zákonem. Berete na vědomí, že vy, nikoli společnostMary Kay, nesete odpovědnost za Obsah vašeho příspěvku. Žádný vámi odeslaný Obsah nesmí podléhat žádným závazkům důvěrnosti ze strany společnostiMary Kay, jejich zástupců, dceřiných společností, přidružených společností, partnerů nebo poskytovatelů služeb a jejich příslušným ředitelů, pracovníků a zaměstnanců.